1. Forord af Tue Byskov Bøtkjær

Velkommen til Det Centrale Handicapråds årsberetning 2012-2013.

Det seneste år har været aktivt og spændende, og vi har haft en særlig lejlighed til at udfylde vores rolle som regeringens rådgiver i forbindelse med arbejdet med regeringens kommende handlingsplan på handicapområdet. Handlingsplanen er længe ventet, for det er vigtigt at få sat retning og mål på den samlede indsats, så vi får et samfund, hvor et handicap ikke står i vejen for at deltage på lige fod. Vi har givet vores input både på møder og med et samlet, skriftligt bidrag til arbejdet.

Medborgerskab har været en hovedoverskrift for en stor del af vores aktiviteter i år og sidste år. Det kulminerede med en samlende konference i Odense i maj måned. Temaet har vist sig at være velvalgt og vigtigt. Vi har konstateret, at der er udfordringer for retssikkerheden, mangler i brugerindflydelsen og en tillidskløft mellem mennesker med handicap og myndighederne. Men vi har også oplevet lydhørhed og positive initiativer. Vores konference var velbesøgt, og vi måtte desværre skuffe rigtig mange, da pladserne hurtigt blev besat. Vi lancerede vores charter om brugerindflydelse på konferencen. Det er blevet godt modtaget og tiltrådt af både en socialminister og kommunernes og regionernes organisationer. Og vi har været med til at lægge grunden for forbedringer i både retten til og muligheden for at stemme for mennesker med handicap.

Rundkreds af mennesker med kørestol i midten.

I forsommeren offentliggjorde vi den undersøgelse af handicap i medierne, som vi har taget initiativ til. Undersøgelsen bekræfter, at mennesker med handicap er stærkt underrepræsenterede og ofte henvises til bestemte roller i nyhedsdækningen. Undersøgelsen er et vigtigt skridt i retning af at synliggøre mangfoldigheden. Synliggørelsen er vigtig for, at omgivelserne husker at tage højde for vores forskellighed.

Endelig er vores samarbejdsprojekt med Skole og Forældre om inklusion i folkeskolen nu på vej ud over rampen. Projektet rækker ud til alle kommuner og skoler, hvor skolebestyrelser og forældre får redskaber til at skabe vellykket inklusion. Inklusion kan være svært, når man har været vant til det modsatte. Og det er vigtigt at alle parter spiller med. Til gengæld er perspektivet at lægge et solidt fundament for et mere inkluderende samfund i det hele taget.

Det er da værd at gå efter, ikke?

Tue Byskov Bøtkjær

 

Foto af Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd

Tue Byskov Bøtkjær
Formand for Det Centrale Handicapråd
Personligt udpeget af socialministeren

"En de væsentligste opgaver for rådet er at sætte forholdene for mennesker med handicap på dagsordenen - både i medierne, hos politikerne og i den brede befolkning. Når vi øger bevidstheden om og forståelsen for vilkårene for mennesker med handicap, medfører det forhåbentligt, at folk begynder at se mennesker med fysiske og psykiske udfordringer som muligheder, aktiver og gevinster for samfundet."

Læs mere om Tue Byskov Bøtkjærs arbejde i rådet