12. Diskrimination

Vi opfordrer regeringen til at analysere hvor meget diskrimination der sker på grund af handicap og hvor meget det hindrer mennesker med handicap i at deltage i samfundet.

Det Centrale Handicapråd har drøftet, hvordan man bekæmper diskrimination af mennesker med handicap i Danmark. FN’s handicapkonvention fastslår, at deltagerstaterne ”skal forbyde enhver diskrimination på grund af handicap og skal sikre personer med handicap lige og effektiv retlig beskyttelse imod diskrimination af enhver grund”, og i regeringsgrundlaget har regeringen fastslået, at diskrimination på grund af handicap er uacceptabelt. Det Centrale Handicapråd er glade for at se denne grundholdning afspejlet og omsat i regeringens handlingsplan på handicapområdet.

Diskrimination er forbudt ifølge FN's handicapkonvention.

Vi opfordrer regeringen til systematisk at analysere muligheder og barrierer i samfundet for mennesker med handicap, herunder hvordan og hvor meget, der i Danmark sker diskrimination på grund af handicap, der hindrer deltagelse i samfundslivet. Det bør vurderes, hvilke redskaber, der kan tages i brug, for at forhindre diskrimination og styrke muligheder for et fuldt og rigt liv for alle.

Rådet finder det vigtigt, at regeringens indsats tager udgangspunkt i de foranstaltninger, der nævnes i handicapkonventionen, og at indsatsen baseres på en klar afdækning, vurdering og afvejning af såvel positive effekter som afledte uhensigtsmæssige konsekvenser og omkostninger for offentlige og private virksomheder.

Foto af Rösli Gisselmann, Adm. direktør fra Lokalbanen A/S, Hillerød

Rösli Gisselmann, Adm. direktør fra Lokalbanen A/S, Hillerød
Indstillet af Dansk Industri (DI) Transport

"Jeg håber, at rådet i sit arbejde formår at bygge bro frem for at fokusere på særinteresser, hvilket er af afgørende betydning for at fremme integrationen af handicappede i samfundet i bred forstand. Det er vigtigt, at rådet i sit arbejde tager afsæt i den virkelighed, vi agerer i, og sætter sig realiserbare mål, samt at rådet kommunikerer positivt." 

Læs mere om Rösli Gisselmanns arbejde i rådet