5. Medborgerskab

Medborgerskab er at være med til at bestemme, hvor samfundet skal hen. Vi arbejder for, at mennesker med handicap kan bruge deres medborgerskab fuldt ud hvad enten det drejer sig om retssikkerhed, brugerindflydelse eller deltagelse ved valg.

Hvad betyder medborgerskab, spurgte en folketingspolitiker på twitter, mens Det Centrale Handicapråd holdt konference om emnet. Der er kun 140 tegn på twitter, så vi svarede, at medborgerskab er selv at vælge og tage ansvar i personlig sammenhæng og bidrage til samfundet demokratisk.

Vi kunne også have svaret, at medborgerskab handler om at have indflydelse på sit eget liv og tage ansvar for det efter bedste evne. Eller at det er at kende sine rettigheder og vide, hvordan og hvornår man kan bruge dem, så man kan være med til at ændre ting, som man ikke er tilfreds med. Eller at det er muligheden for selv at vælge og tage ansvar både i hverdagen og ved folkeafstemninger, så man er med til at bestemme, hvor samfundet skal hen.

En stor del af vores arbejde har stået i medborgerskabets tegn. Andre steder i årsberetningen kan du læse, hvordan vi specifikt har arbejdet med brugerindflydelse, retssikkerhed, ikke-diskrimination og deltagelse i valg – alt sammen vigtige elementer i det at være medborger. Her kan du læse om vores undersøgelse af medborgerskab, og hvad der kom ud af de borgermøder og den konference, vi holdt om emnet.

Foto af Lise Beha Erichsen, Direktør for Hjernesagen

Lise Beha Erichsen,
Direktør for Hjernesagen

Indstillet af Danske Handicaporganisationer

"Rådet skal arbejde fremadrettet og tage fat på områder, der er i sin vorden – for eksempel hele digitaliseringsprocessen og velfærdsteknologien, hvor det skal sikres, at de særlige behov, som mennesker med handicap har, tænkes ind i løsningerne, således at vi ikke ender med, at grupper af handicappede sættes uden for udviklingen for eksempel på grund af kognitive problemer." 

Læs mere om Lise Beha Erichsens arbejde i rådet

 

Undersøgelser om medborgerskab

Mange mennesker med handicap mangler desværre tillid til myndighederne og føler heller ikke, at det offentlige stoler på dem. Det viste vores store undersøgelse om medborgerskab, som blev offentliggjort i forbindelse med konferencen. Vi tog temperaturen på medborgerskabet for mennesker med og uden handicap sammen med Epinions Danmarkspanel. 

Undersøgelsen fokuserer på forskellige aspekter af medborgerskab for mennesker med handicap. Blandt andet valgdeltagelse, brugerindflydelse og retssikkerhed. 

Vi spurgte de 1.663 deltagere, hvor tit de stemmer ved valg. Så vidt vi ved, har man ikke tidligere lavet en undersøgelse af, hvor tit mennesker med handicap stemmer. Umiddelbart viste tallene en flot valgdeltagelse fra mennesker med handicap, men det skal tages med det forbehold, at sådan en panelundersøgelse i høj grad vil underrepræsentere grupper, der kan have vanskeligheder ved at deltage i valg.

Grafik, der viser resultaterne af DCH’s Epinions-undersøgelse af adgang til valg i foråret. Folketingsvalg. Her stemmer 90 % med fysisk handicap og 85 % med psykisk handicap. Europa-Parlamentet. Her stemmer 71 % med fysisk handicap og 60 % med psykisk handicap. Kommunalvalg. Her stemmer 85 % med fysisk handicap og 73 % med psykisk handicap.

Det store demokratiske engagement understreger vigtigheden af, at vi sikrer, at alle, der vil, kan afgive deres stemme på en enkel og værdig måde. Du kan læse mere om valg i afsnit om stemmeret og stemmeafgivelse.

DCH på Folkemødet på Bornholm med TV-Glad. Foto: Thomas Evaldsen

Undersøgelsen viste også, at mange mennesker med handicap ikke har tillid til sagsbehandlingen, og at de oplever, at myndighederne ikke stoler på dem.

43 procent af mennesker med psykiske handicap og 37 procent med fysisk handicap har ringe eller slet ingen tillid til, at deres egne eller deres pårørendes sager bliver behandlet korrekt. Mange mente heller ikke, at myndighederne har tillid til, at de selv lever op til deres forpligtelser. Her var der tale om 23 procent med fysisk handicap og 30 procent med psykisk handicap. 47 procent af de adspurgte med handicap fortalte, at kommunerne kun i ringe grad eller slet ikke inddrager dem i behandlingen af personlige sager.

Du kan læse mere om undersøgelsen her 

Vi mener, at det er bekymrende at der er så stor mistillid, men har også fået positive tilbagemeldinger fra mange kommuner på vores charter om brugerindflydelse, som rummer konkrete forslag til, hvordan borgeren får konkret indflydelse på sin egen sag. Læs mere om vores charter i afsnittet om Brugerindflydelse

Borgermøder

I efteråret afholdt vi fire borgermøder om medborgerskab i Vordingborg, Esbjerg, Odense og Vrå. Her satte vi fokus på fire aspekter af medborgerskab nemlig diskrimination, borgerens retsstilling, stemmeret og brugerindflydelse. 

Deltagere på borgermødet i Esbjerg diskuterer borgerens retsstilling.

Efter en kort præsentation fra af os i Det Centrale Handicapråd og aftenens emne, gik deltagerne i grupper og diskuterede udfordringer og løsninger på de fire aspekter af medborgerskab.

Grupperne diskuterede ivrigt, delte deres egne erfaringer og fremlagde til sidst deres anbefalinger. Møderne gav en masse inspiration til det videre arbejde med medborgerskab. Her blot nogle få eksempler:

 • En deltager på mødet i Vordingborg kunne berette, at brugerne tit kan komme med løsninger, der er billigere end dem som arkitekter og teknisk forvaltning har udtænkt.
 • På borgermødet i Esbjerg blev der stillet forslag om at alle kommuner burde have en tilgængelighedsrevisor eller konsulent, som godkender alle kommunale byggeprojekter.
 • På borgermødet i Odense var der ønsker om tilgængelige valglokaler og valgmateriale. For eksempel hæve-sænkeborde til kørestolsbrugere, længere snor til blyanten og billeder eller logoer på stemmesedlen til hjælp for blandt andet mennesker med hjerneskade.
 • På borgermødet i Vrå havde en borger oplevet, at tilgængeligheden gik fløjten i en byggesag. Omklædningsrummene i den nye svømmehal var store nok på tegningerne, men da arkitekterne skulle spare, blev rummene for små.

Læs mere om møderne her

Grafik der viser resultaterne af DCH’s Epinions-undersøgelse af tilliden mellem mennesker med handicap og myndighederne. 43 procent af mennesker med psykiske handicap og 37 procent med fysisk handicap har ringe eller slet ingen tillid til, at deres egne eller deres pårørendes sager bliver behandlet korrekt.

Foto af Jette Myglegaard, Formand for ADHD-foreningen

Jette Myglegaard,
Formand for ADHD-foreningen

Indstillet af Danske Handicaporganisationer

"Tænk, hvis dét at forholde sig til, hvad det vil sige at være handicappet, var en naturlig del af alles bevidsthed og en del af hverdagen og ikke kun et anliggende for de, der er direkte berørte eller indgår i nærtstående netværk. Den virkelighed vil jeg gerne arbejde for." 

Læs mere om Jette Myglegaards arbejde i rådet

 

Konference

Den 13. maj 2013 afholdt vi konference om mere medborgerskab for mennesker med handicap. Konferencen havde fokus på brugerindflydelse, demokrati og retssikkerhed. Dagens tre temaer blev behandlet via oplæg, interviews og debat mellem deltagere, oplægsholdere og politikere. Vi fik mange interessante perspektiver i løbet af dagen og kvalificerede input til, hvordan medborgerskabet kan styrkes. Det var ikke mindst inspirerende at høre personlige bidrag fra forskellige personer med handicap, som med hver deres udgangspunkt fortalte, hvordan man kan få indflydelse, men som også møder udfordringer for at komme til orde og blive hørt.

Mange underskriv charter for brugerindflydelse på konferencen.

Vi lancerede Charter for Brugerindflydelse på konferencen. Mange af konferencedeltagerne valgte at tilslutte sig allerede på dagen, men man kan også gøre det på her

På konferencen udgav vi et inspirationshæfte om blandt andet brugerindflydelse, adgang til demokrati, retssikkerhed og gode eksempler, som deltagerne kunne bruge til at arbejde videre med medborgerskab. Du kan læse mere om konferencen og finde pjecen på http://www.dch.dk/medborgerskab/konference

 

Oplægsholdere

 

 • Karen Hækkerup, koordinerende minister på handicapområdet og Social- og Integrationsminister
 • Marianne Thyrring, Økonomi- og Indenrigsministerens personlige udsending i det lokale demokrati
 • Morten Engberg, Chef for tilsynsenheden hos Folketingets Ombudsmand,
 • Knud Aarup, direktør for Socialstyrelsen
 • Per Holm, direktør for Socialt Udviklingscenter SUS
 • Erik Kaastrup-Hansen, direktør for Socialforhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune
 • Maria Ventegodt Liisberg, leder af handicapteamet i Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder
 • Tue Byskov Bøtkjær, formand for Det Centrale Handicapråd
 • Susanne Olsen, formand for Dansk Handicapforbund
 • Thorkild Olesen, formand for Dansk Blindesamfund og medlem af Det Centrale Handicapråd
 • Lisbeth Jensen, formand for Udviklingshæmmedes Landsforbund ULF
 • Søren P. Rasmussen, borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune og medlem af Det Centrale Handicapråd
 • Kristian Hegaard, medlem af byrådet i Fredensborg Kommune
 • Anders J. Andersen, formand for handicaprådet i Vordingborg Kommune
 • Journalist Johannes Langkilde var dagens ordstyrer.

   

   

 

Foto af Søren P. Rasmussen, Borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune

Søren P. Rasmussen,
Borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune

Indstillet af Kommunernes Landsforening (KL)

"Min ambition er, at vi i Det Centrale Handicapråd skal tænke nye løsninger. Vi skal få projekter og løsninger til at spire og gro og ikke tænke i snævre rammer. Eksempelvis kan velfærdsteknologi fremadrettet være med til at skabe helt nye rammer for handicappede borgeres selvhjulpenhed og dermed både deres hverdag, muligheder og livskvalitet. Her kan jeg som repræsentant fra en kommune, hvor vi arbejder både strategisk og praktisk med udvikling og brug af velfærdsteknologiske løsninger, inspirere med erfaringer, ideer og perspektiver." 

Læs mere om Søren P. Rasmussens arbejde i rådet