9. Inklusion i folkeskolen

Mangfoldighed er en styrke. Men kun, hvis vi inkluderer børn med omtanke og alle voksne tager ansvaret på sig. Derfor lancerer vi kampagnen ’Forældre fremmer fællesskabet’ om inklusion i folkeskolen sammen med Skole og Forældre.

Da skolerne slog dørene op efter sommerferien, var der kommet nye kammerater i klasserne. Nemlig de nye elever med særlige behov. Det Centrale Handicapråd mener, mangfoldighed er en styrke, fordi det giver flere muligheden for at deltage aktivt i fællesskabet. Derfor bakker vi op om en mere inkluderende folkeskole. 

Flere kampagner skaber mere inklusion i folkeskolen.

DCH’s formand Tue Byskov Bøtkjær skrev i et indlæg på Altinget.dk i juni 2013, at en inkluderende skole er i alle børns interesse. Den læring, der følger i takt med at skolen bliver mere inkluderende, er guld værd. For den viser børnene den mangfoldighed, som omgiver os som samfund. Og man lærer at begå sig blandt børn med vilkår og ressourcer, som er forskellige fra ens egne. 
 
Men det kræver, at vi som voksne tager ansvaret på os. Vi skal skabe de rette rammer og støtte hvert enkelt barn ud fra dets vilkår og ressourcer. Hvis vi tænker os grundigt om og inkluderer med omtanke, kan vi få den faglige og sociale læring til at gå hånd i hånd, så alle børn får noget ud af det.
 
Der gøres mange gode indsatser rundt omkring for at omsætte den politiske inklusionsdagsorden til virkelighed og for at gøre folkeskolen mere inkluderende. Kommuner, skoler, lærere og pædagoger spiller alle en vigtig rolle i at bære inklusionsindsatsen i den rigtige retning. Og der er meget inspiration at hente ved at kigge hinanden over skulderen og dele erfaringer og viden. Men i skolernes inklusionsindsats kan vi ikke undvære forældrene. For de er med til at præge børnenes holdninger og syn på de nye klassekammerater og kan også være med til at hjælpe inklusion godt på vej. 
 

Kampagner om inklusion

I efteråret 2013 skydes kampagnen ”Forældre Fremmer Fællesskabet” i gang. Den er blevet til i et samarbejde mellem Det Centrale Handicapråd og foreningen Skole og Forældre. Ministeriet for Børn og Undervisning har støttet kampagnen med 3,5 millioner kroner. Målet er at styrke skolebestyrelsernes arbejde med udviklingen af en mere inkluderende skole og hjælpe dem med at inddrage forældrene. 
 
Der er tale om en bred kampagne, som skal nå ud til alle skoler i Danmark. Som et led i kampagnen afholdes kurser for skolebestyrelser i hele landet, hvor de nationale rammer for inklusion og forskellige værktøjer præsenteres. Dem kan kolebestyrelserne blandt andet bruge til at fastlægge inklusionspolitikker for skolerne og som redskab i dialogen med de forskellige forældregrupper. Samtidig får skolebestyrelserne mulighed for at gå i dialog med hinanden om problemstillinger, der kan være forbundet med inklusionsindsatserne.

En inkluderende skole lærer børn, at samfundet er mangfoldigt.

Vi har oprettet hjemmesiden www.inklusionsklar.dk, hvor man blandt andet kan se datoerne for inklusionskurserne og de konkrete værktøjer. I løbet af kampagnen vil vi også formidle betydningen af, at forældrenes bidrager konstruktivt til skolernes inklusionsindsats på forskellige sociale medier. Det sker blandt andet på vores facebookside www.facebook.com/detcentralehandicapraad
 
Parallelt med kampagnen ”Forældre fremmer fællesskabet” gennemfører Danske Handicaporganisationer en kampagne om inklusion i folkeskolen, ”Skolen for alle”, som også er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Målgruppen er børn med handicap og deres forældre og har til formål at skabe debat lokalt på skolerne.
 
Vi har nedsat en følgegruppe, som løbende kvalificerer kampagnerne. Her deltager ADHD-foreningen, Landsforeningen Autisme, BUPL, Børnerådet, Danmarks Lærerforening, Danmarks Pædagogiske Universitet, Danske Skoleelever, KL, Skolelederforeningen og Spastikerforeningen. Vi samarbejder desuden med Danske Handicaporganisationer for sammen at opnå den 
bedst mulige effekt af kampagnerne. Undervisningsministeriet har bevilget konsulentbistand til, at vi i efteråret 2013 lancerer de to kampagner sammen i offentligheden.

 

 

FN's handicapkonvention om uddannelse

 

FN’s Handicapkonvention, artikel 29, forpligter deltagerlandene til at sikre, at personer med handicap ikke udelukkes fra det almindelige uddannelsessystem på grund af handicap.”

 

Læs mere om kampagnen inklusionsklar på www.inklusionsklar.dk Her kan du se datoerne for inklusionskurserne, de konkrete værktøjer og en håndfuld inspirationsfilm om inklusion.

 

 

Foto af Susan Tetler, Professor ved Institut for Pædagogik og Uddannelse 

Susan Tetler, Professor ved Institut for Pædagogik og Uddannelse
Indstillet af Institut for Pædagogik og Uddannelse

"Min forhåbning er, at Det Centrale Handicapråd ved sine indsatser vil bidrage til et mere inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer, og at dette vil ske i et partnerskab med andre aktører på uddannelsesområdet. I første omgang gøres der en indsats i forhold til forældrenes holdninger til en mere inkluderende skole i et partnerskab med Skole og Forældre." 

Læs mere om Susan Tetlers arbejde i rådet