Adgang til sundhed

I Danmark dør vi ikke af muskelsvind – men af fejlbehandling på lokalsygehuse, der ikke har forstand på muskelsvind. Det er ulighed i sundhed, der er til at tage og føle på."

Sarah Gleerup i Politiken 14. november, 2014

 

Folketinget har besluttet, at mennesker med handicap skal have samme tilbud om sundhed som alle andre. Men sådan er virkeligheden desværre ikke: Mennesker med handicap er mere syge end andre, de lever mere usundt, og mennesker med psykisk sygdom eller udviklingshæmning lever kortere end andre uden handicap. Vi ønsker, at sundhedssystemet bliver bedre til at modtage og behandle mennesker med handicap. I dag er mange lægeklinikker og andre sundhedstilbud utilgængelige, og behandlerne mangler grundlæggende viden om handicap, som kan være vigtigt i forhold til behandlingen.

I 2012 vedtog Folketinget V 77 Om lighed i Sundhed for udviklingshæmmede. Her står blandt andet, at ”… personer med handicap har ret til at nyde den højeste opnåelige sundhedstilstand uden diskrimination på grund af handicap” samt at ”personer med handicap har ret til det samme udbud af sundhedsydelser af samme kvalitet, som gives til andre.” med formuleringer lånt fra artikel 25 fra FN’s handicapkonvention.

Infografik som med gravsten viser, at mennesker med psykisk sygdom eller udviklingshæmning dør 15-20 år før andre uden handicap.

Desværre er der store uligheder på sundhedsområdet, når det kommer til mennesker med handicap. Som gruppe har mennesker med handicap dårligere helbred, dårligere trivsel og en væsentlig mere usund livsstil end resten af befolkningen, og personer med psykisk sygdom eller udviklingshæmning lever væsentlig kortere end andre, viser nye rapporter fra Statens Institut for Folkesundhed, som udkom i maj 2014.

Læs rapporten Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse

Læs rapporten Sundhedstilstanden blandt voksne med udviklingshæmning

Da rapporterne udkom, fik vi besøg af forskningsleder Knud Juel fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Syddansk Universitet som fortalte os om sundhedsrapporterne på vores septembermøde i 2014 og vores formand skrev et blogindlæg med opfordring til at fokusere sundhedsindsatsen for mennesker med handicap.

Læs vores formands blogindlæg om fokuseret sundhedsindsats 

Forebyggelse slår ikke igennem ved handicap

Problemet er delt i to. Forebyggelse af sygdom slår ofte ikke igennem hos mennesker med handicap som psykisk sygdom og udviklingshæmning. Det resulterer i øget dødelighed:

En nordisk undersøgelse fra 2013 viste, at mennesker med alvorlige psykiske lidelser dør 15-20 år før mennesker uden psykisk sygdomme. En stor andel af overdødeligheden skyldes, at mennesker med psykiske lidelser får dårligere behandling for fysiske sygdomme, at deres medicin øger risikoen for blandt andet hjertekarsygdomme og diabetes og at mennesker med psykisk sygdom typisk har en usund livsstil.

Læs rapporten fra Vidensråd for forebyggelse 

At mennesker med psykiske sygdomme får dårligere behandling for fysiske sygdomme bekræftes at en ny undersøgelse, som viser, at 87 procent af beboerne på fire socialpsykiatriske bosteder har ubehandlede eller oversete symptomer på fysiske sygdomme. Mange har symptomer på kræft. Speciallæge i almen medicin, Niels Rokkjær, som står bag undersøgelsen, kalder selv resultaterne ”horrible”.

Kræft er også et kendt problem hos mennesker med udviklingshæmning, som i gennemsnit lever 14 år kortere end resten af befolkningen. Det så vi i 2011, da Socialt udviklingscenter SUS offentliggjorde en undersøgelse af kræft hos mennesker med udviklingshæmning. Den viste, at kræft hos mennesker med udviklingshæmning ofte bliver opdaget for sent og at sundhedsvæsenet ikke er forberedt på at behandle patienter med mentale handicap.

Læs undersøgelsen om kræft hos mennesker med udviklingshæmning fra Socialt udviklingscenter SUS 

 

Sundhedssystemet er ikke klar til mennesker med handicap

Den anden del af problematikken med handicap og sundhed er, at sundhedssystemet ikke altid er klar til at behandle patienter med handicap. Lokalerne hos lægen, fysioterapeuten, tandlægen eller psykologen er ofte utilgængelige for bevægelseshæmmede, og sundhedspersonalet kan mangle viden om og retningslinjer for, hvordan de skal håndtere problemstillinger om personer med handicap.

Den tidligere regerings handicappolitiske handlingsplan satte fokus på at løfte sundhedstilstanden blandt mennesker med handicap og på at løse nogle af problemstillinger i undersøgelserne fra Statens Institut for Folkesundhed. Parterne på området blev enige om at gentage de to undersøgelser efter fire år og at fysisk handicappede og mennesker med udviklingshæmning i mellemtiden skulle tænkes ind i initiativerne i den daværende regeringens sundhedsstrategi. Det gælder især målrettede sundhedstjek, fast tilknyttede læger på bostederne og patientinddragelse.

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at der er oprettet en pulje på 12 millioner, som blandt andet skal give mennesker med handicap i fire kommuner mulighed for at få et lægetjek frem til 2017.

Læs om Sundheds- og Ældreministeriets pulje som skal give mennesker med handicap mulighed for at få lægetjek 

 

Vi anbefaler

Det Centrale Handicapråd anbefaler, at:

  • Regeringen og kommunerne målretter forebyggelsestiltag til udsatte grupper af personer med handicap.
  • Regeringen og regionerne udarbejder en plan for mainstreaming af handicap i sundhedssystemet, for at sikre, at sundhedssystemet er klædt på til at behandle personer med handicap, og tage relevant og fagligt forsvarligt hensyn til de specialsituationer, der kan opstå i samspillet mellem et handicap og behov for behandling af andre grunde.