Anbefalinger fra FN

”Jeg er impulsstyret, har hukommelsesproblemer, koncentrationsbesvær, men ikke fysiske handicap. Jeg fik min far som værge. Men at jeg ikke er i stand til at styre de økonomiske forhold, gør mig jo ikke ude af stand til at have en politisk holdning”.
24-årige Jacob Vinter Bisgaard i Århus Stiftstidende 8. juni 2015

Danmark har tilsluttet sig FN’s handicapkonvention. Det indebærer en afrapportering til FN-systemet hver fjerde år om status for udviklingen og en eksaminering af komitéen om, hvor langt Danmark er kommet med at implementere handicapkonventionen.

På det første møde med FN-komitéen i september 2014 fik Danmark både ris og ros. Komitéen kommer med en række anbefalinger til, hvordan der kommer bedre forhold for mennesker med handicap i Danmark.

Vi foreslår at regeringen følger op på anbefalingerne og desuden laver statusrapporter for, hvordan det går på handicapområdet.

 

Da Danmark ratificerede FN’s handicapkonvention i 2009, forpligtede vi os samtidig til at udarbejde en rapport til handicapkomitéen hver fjerde år om de tiltag, der er sat i gang for at få gennemført konventionen. Danmark sendte sin første rapport til FN i 2011 og sidste år skulle vi så eksamineres af komitéen.

Danmark var til første dialogmøde med FN’s handicapkomite i september 2014. Mødet handlede om, hvor langt Danmark er kommet i arbejdet med at implementere handicapkonventionen.

Der var ros til Danmark på flere områder. Blandt andet for at have ændret i gymnasieloven, så det bliver lettere for mennesker med autisme at gennemføre en gymnasieuddannelse. Danmark fik også ros for at have igangsat en række programmer om rettigheder for personer med handicap, blandt andet handlingsplanen for mennesker med psykiske handicap og for at have anerkendt dansk tegnsprog som officielt sprog.

Flag udenfor FN-bygningen i New York.

Der er dog også rum for forbedring, mente FN’s handicapkomité:

Det kniber for eksempel med implementeringen af reglerne på en række punkter. Der mangler, blandt andet,  systematisk overholdelse af tilgængelighedskravene til nybyggeri og der mangler respekt for personer med handicaps rettigheder som stemmeret og adgang til retssystemet, mener komitéen. Den noterer sig, at mennesker med handicap, som kommer under den hårdeste værgemålbestemmelse, blandt andet ikke kan stemme. Komiteen anbefaler derfor, at Danmark indarbejder støttet beslutningstagning i værgemålsloven.

Komitéen er også betænkelig ved, at den handicappolitiske handlingsplan ikke dækker alle områder. Den foreslår derfor, at Danmark sætter konkrete mål, så man kan følge handicappolitikkens fremskridt.

Komitéen kommenterer ligeledes beretningerne om udbredte fordomme i den almindelige befolkning og anbefaler, at Danmark vedtager en strategi for, hvordan man fremmer et positivt billede af mennesker med handicap.

Læs alle komitéens udtalelser og forslag. 

Regeringen skal aflevere en ny status til komiteen i august 2019.

 

Nødvendigt med overblik

FN-komitéen har altså givet os sin opskrift på, hvordan der kommer bedre forhold for mennesker med handicap i Danmark. Men hvordan følger Danmark op?

Vi har foreslået den tidligere regering at følge udviklingen og jævnligt fremlægge statusrapporter på handicapområdet. Vi ved, at Ministeriernes Handicapudvalg arbejder på sagen og at for eksempel Sundheds- og Ældreministeriet har afrapporteret i forhold til anbefalingen om at afskaffe tvangsindlæggelser i 2015. Men en løbende redegørelse kan skabe overblik og vise, hvordan der bliver arbejdet med udfordringerne. Så kan de mange aktører på handicapområdet bedre følge udviklingen og diskutere prioriteringerne. Behovet for en redegørelse falder sammen med, at Folketingets Ombudsmand ikke længere udgiver en årlig status for ligebehandling, som han ellers har lavet siden 2007, da opgaven ikke ligger naturligt hos Ombudsmanden.

Den tidligere regering udgav en status på området med opfølgningen på sin handicappolitiske handlingsplan i september 2014. Vi påskønner, at man fulgte op på planen og viste ambitioner på området. Derfor håber vi, at arbejdet med at skabe overblik og gøre status fortsætter. Vi har sendt vores ideer om en årlig redegørelse til ministeriernes handicapudvalg.

 

Vi anbefaler

Det Centrale Handicapråd anbefaler, at:

  • Regeringen følger op på de enkelte punkter i komiteens bemærkninger og redegør for, hvordan man arbejder med dem, og begrunder, hvis der er anbefalinger, man ikke vil følge.
  •  Regeringen sætter særligt fokus på personer med handicaps ret til og mulighed for at bestemme over sig selv inden for områder som værgemål, psykiatri, demokrati og boliger.
  • Regeringen følger FN-komiteens anbefalinger om klare mål for forbedringer, og sætter særligt fokus på, om de forskellige ordninger bliver gennemført og virker i praksis