Bekendtgørelse

Det Centrale Handicapråd er beskrevet i Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Her har vi indsat bekendtgørelsens kapitel 9, som handler om Det Centrale Handicapråd:

 

Kapitel 9: Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråds opgaver

§ 31. Social- og indenrigsministeren nedsætter et Centralt Handicapråd, der rådgiver i handicapspørgsmål, jf. § 87, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og som er forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet.

Stk. 2. Handicaprådet er uafhængigt.

§ 32. Det påhviler Handicaprådet,

1) at drøfte og vurdere udviklingen i samfundet for personer med handicap på baggrund af FNs Konvention om rettigheder for personer med handicap,

2) at arbejde for en bred inklusion i samfundet, herunder tilgængelighed, således at mennesker med handicap bliver en del af samfundet på lige fod med andre og sikres størst mulig frihed til selv at bestemme og tage ansvar og

3) at formidle information med henblik på at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap og at fremme bevidstheden om evner hos og bidrag fra personer med handicap.

Stk. 2. Handicaprådet kan inddrage erfaringer fra arbejdet i de kommunale handicapråd i dets arbejde.

Stk. 3. Handicaprådet kan ikke tage konkrete klagesager op til behandling.

§ 33. Handicaprådet kan tage generelle temaer op til behandling, og herunder anmode offentlige myndigheder om at redegøre for politiske beslutninger og administrativ praksis på områder, der ligger inden for temaerne.

Stk. 2. Handicaprådet kan iværksætte egne undersøgelser og projekter og nedsætte arbejdsudvalg med opgaver inden for Rådets rammer, ligesom Rådet kan iværksætte egne informationskampagner.

§ 34. Folketinget, ministre og centrale offentlige myndigheder kan rådføre sig med Handicaprådet i alle anliggender af mere generel karakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap, blandt andet for at sikre, at rimelige hensyn til personer med handicap tilgodeses i samfundets planlægning.

Stk. 2. Handicaprådet kan selv tage initiativ til og fremsætte forslag til ændringer, der falder inden for Rådets rammer. Rådets forslag gives til vedkommende centrale offentlige myndighed.

Det Centrale Handicapråds sammensætning

§ 35. Handicaprådet består af én formand og 16 medlemmer, der udpeges af social- og indenrigsministeren.

Stk. 2. Social- og indenrigsministeren udpeger:

1) Fem medlemmer efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

2) Ét medlem efter indstilling fra KL.

3) Ét medlem efter indstilling fra Danske Regioner.

4) Ét medlem efter indstilling fra Statens Byggeforskningsinstitut.

5) Ét medlem efter indstilling fra Boligselskabernes Landsforening.

6) Ét medlem efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark.

7) Ét medlem efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening.

8) Ét medlem efter indstilling fra DI Transport.

9) Ét medlem efter indstilling fra IT-Universitetet i København.

10) Ét medlem efter indstilling fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Stk. 3. Social- og indenrigsministeren udpeger herudover to personlige medlemmer af Rådet.

Stk. 4. For at sikre koordination mellem varetagelsen af overvågningsopgaven efter FNs konvention om rettigheder for personer med handicap i Institut for Menneskerettigheder og arbejdet i Handicaprådet, deltager én observatør fra Institut for Menneskerettigheder fast i rådets møder.

Stk. 5. For at sikre koordination mellem Handicaprådet og social- og indenrigsministeren som handicapkoordinerende minister deltager én observatør fra Social- og Indenrigsministeriet fast i rådets møder.

Stk. 6. I det omfang det skønnes fornødent, kan Handicaprådet inddrage andre personer med særlig sagkundskab i sit arbejde.

§ 36. Handicaprådet virker for en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode. Dog fungerer medlemmerne, indtil nyt medlem udpeges.

Stk. 2. For samme periode vælger Handicaprådet blandt sine medlemmer en næstformand, der er stedfortræder for formanden.

Det Centrale Handicapråds sekretariat

§ 37. Handicaprådet bistås af et sekretariat.

Stk. 2. Social- og Indenrigsministeriet ansætter sekretariatslederen.

Stk. 3. Sekretariatslederen har det daglige ledelsesmæssige ansvar for sekretariatet under ansvar over for Rådet.

Stk. 4. Sekretariatslederen skal sikre, at forvaltningen er i overensstemmelse med de regler der gælder for statslige myndigheder.

Det Centrale Handicapråds forretningsorden

§ 38. Social- og indenrigsministeren fastsætter Handicaprådets forretningsorden.

§ 39. Formanden for Handicaprådet honoreres efter aftale med Social- og Indenrigsministeriet.

Stk. 2. Der ydes vederlag og udgiftsgodtgørelse, herunder godtgørelse for nødvendige udgifter til handicapkompensation, til rådets medlemmer i forbindelse med møder i rådet, arbejdsudvalg mv. efter statens regler.

 

 Læs hele "Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område" på Retsinformation.dk.