Beskæftigelse

Stegtegning af en mand med slips, der står foran et urKun omkring halvdelen af mennesker med handicap i Danmark har et job. Det vil være en gevinst for alle, hvis arbejdsmarkedet bliver mere rummeligt.

Beskæftigelse har igen i år været et helt centralt emne hos Det Centrale Handicapråd – og ikke uden grund. For vi ved, at hvis mennesker med handicap kommer i arbejde, har det mange positive effekter. Et job er lig med bedre livskvalitet for mange. Det mindsker fordomme om handicap, når mennesker med og uden handicap mødes på arbejdspladsen. Og sidst, men ikke mindst, så er det en økonomisk gevinst for samfundet og den enkelte, når mennesker med handicap kommer på arbejdsmarkedet.
 

Vigtige møder med ministre

Både børne- og socialminister Mai Mercado og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har besøgt rådet og drøftet, hvilke beskæftigelsesindsatser der kan hjælpe flere med handicap i job. Rådet har ved disse møder understreget vigtigheden af, at borgeren er i centrum for indsatsen. Koordinationen på tværs af sektorer bør også forbedres markant, så borgeren får de rette hjælpemidler og kompensationer, så snart jobbet er i sigte.
 

Oplæg og samarbejde

Rådet indgår i et samarbejde med University College Sjælland om et projekt, der skal undersøge og afprøve metoder til at få flere med handicap i job. I alle beskæftigelsesrettede indsatser er viden om handicap vigtig, og derfor arbejder rådet for, at handicaporganisationernes specifikke viden om de konkrete handicap bringes bedre i spil i både virksomheder og kommuner. Dertil kommer, at rådet også har holdt oplæg på en række jobcentre om fordomme på arbejdsmarkedet.
 

LAB og FØP

De to forkortelser LAB og FØP har i årets løb givet grobund for mange drøftelser i rådet. Der er tale om Loven om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) og reformen af førtidspension og fleksjob (FØP). Den første handler om, hvad jobcentrene skal gøre for at få folk hurtigst muligt i job. Her bakker Det Centrale Handicapråd op om den forenkling af loven, der allerede er sat i værk. Desuden foreslår rådet, at borgeren med handicap skal have ret til et kompetencebevis, der klart og tydeligt viser, hvilke kompensationsordninger man er berettiget til i et job. Der bør også være ret til hurtig sagsbehandling, når jobbet er i hus. Men det er ikke kun borgeren med handicap, der skal hjælpes på vej. Virksomheder, der ønsker at ansætte borgere med handicap, skal også have hurtig og koordineret bistand fra jobcenteret.
I forhold til reformen af førtidspension og fleksjob bør kravet om, at man skal have været ansat i mindst 12 måneder, før man kan få et fastholdelsesfleksjob, fjernes.
 

Robotterne kommer i nær fremtid

Når vi taler beskæftigelse, kan vi næsten ikke komme uden om at forholde os til den teknologiske udvikling. Det Centrale Handicapråd har i samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond og TrygFonden kørt projektet ’Disrupted’. Projektet ser på, hvilken indflydelse den nye teknologi kommer til at have for de grupper, der allerede nu er på kanten af arbejdsmarkedet, herunder mennesker med handicap. En af konklusionerne lyder, at 820.000 danskere sidder i jobs med mange opgaver, der i fremtiden kan udføres af robotter og andre digitale løsninger. Mennesker med handicap er særligt udsatte, for eksempel har mange med ADHD og muskelsvind jobs, som teknologien vil udkonkurrere. Det er vigtigt at være opmærksom på denne problemstilling, særligt fordi mange af de personer, der står til at miste deres job, er ufaglærte og måske i fleksjob, hvilket kan gøre det ekstra svært at finde et nyt arbejde.

 

Læs rådets brev til børne- og socialminister Mai Mercado, april 2017.
Læs rådets brev til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, maj 2017.
Læs rådets brev til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, juni 2017.
Læs rådets forslag til det beskæftigelsespolitiske udspil, juni 2017.

 

Rådets anbefalinger:

1. Jobcenteret skal give borgere med handicap et kompensationsbevis, der beskriver, hvilken støtte der følger, når en virksomhed ansætter personen.

2. Virksomheder, der ønsker at ansætte borgere med handicap, skal have hurtig og koordineret bistand fra jobcenteret, så jobbet kan tiltrædes hurtigst muligt.

3. Når borgeren har fundet job, skal kommunen sikre en hurtig og koordineret sagsbehandling.

4. Jobcentret skal sikre den nødvendige viden for at sætte borgeren i centrum og skal systematisk vurdere borgerens oplevelse af sagsbehandlingen i forhold til at komme i job.

5. Reglerne om fleksjob skal ændres, så det bliver lettere at blive på den samme arbejdsplads, hvis man får behov for et fleksjob.

6. Regeringen skal udnytte de muligheder, som den nye teknologi giver for at hjælpe mennesker med handicap i job.