Ferie og hjælpebehov

 ”Retten til ferie er vigtig i sig selv. Men endnu vigtigere er det princip, der ligger bag.  Kompensationsprincippet går ud på, at mennesker med handicap skal kompenseres for det, de ikke kan i udgangspunktet, så de så vidt muligt kan deltage på lige fod i samfundet.” 

Formand for Det Centrale Handicapråd, Tue Byskov Bøtkjær, på Altinget.dk, 21. oktober, 2015

Alle har brug for at komme på ferie en gang i mellem. Det har mennesker med handicap, som bor på botilbud, også. Men fordi mennesker på botilbud kan have brug for hjælp for at kunne tage på ferie, er der desværre stor forskel på, hvor meget ferie kommunerne tilbyder, viser KL’s egen undersøgelse. I nogle kommuner er serviceniveauet nul feriedage om året for mennesker, som bor på botilbud. I Det Centrale Handicapråd mener vi, at alle mennesker har ret til ferie. Det har to nye principafgørelser fra Ankestyrelsen for nyligt bekræftet. Nu arbejder vi for, at lovgivningen bliver mere tydelig omkring, hvor meget ferie med hjælp man har ret til.

Mennesker med handicap, som bor på botilbud, har også brug for at komme på ferie eller selvvalgte ture til fritidsaktiviteter. FN’s handicapkonvention nævner ikke direkte ferie, men § 19 slår fast, at alle personer med handicap har lige ret til at leve i samfundet med samme valgmuligheder som andre.

 

Men hvordan ser virkeligheden ud? Infografik omkring KLs undersøgelse af ferie og ledsagelse hos forskellige kommuner.I 2014 gennemførte KL en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner om mulighederne for borgere i botilbud for at få ledsagelse til at komme på ferie, deltage i udflugter eller aktiviteter udenfor hjemmet.

Læs KLs undersøgelse om socialpædagogisk bistand

17 kommuner svarede, at serviceniveauet er 0 dage om året, når det kommer til borgeres mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og udflugter uden for bostedet. 10 kommuner har et serviceniveau på 1-5 dage om året. 75 kommuner har et serviceniveau, hvor borgerne kan tage på ferie i Danmark med hjælp. 12 kommuner har et serviceniveau, hvor det ikke er muligt. 50 kommuner har et serviceniveau, hvor man ikke kan tage sin støtte med på ferie til udlandet.

Tidligere har der været forvirring i kommunerne om egenbetaling i forbindelse med ferie eller andre aktiviteter for personer, der har brug for hjælp. I undersøgelsen skriver KL selv, at de mener, at kommunerne har stoppet den ulovlige praksis med at opkræve betaling fra borgerne til omkostningerne til ledsagelse. Til gengæld tyder undersøgelsen på, at nogle kommuner har draget den konsekvens af den manglende brugerbetaling, at de begrænser eller helt fjerner muligheden for ferie.

 

I permanent stuearrest

Vores formand har kritiseret det lave serviceniveau fra KL’s undersøgelse i et debatindlæg i Jyllands-Posten fra december 2014 under overskriften ”I permanent stuearrest?” Her skriver han, at det er normalt at holde flere ugers ferie i Danmark og også at bevæge sig uden for sit hjem til forskellige aktiviteter, man selv vælger. Den ret har man ikke, hvis man har et kognitivt handicap, har brug for hjælp og bor i den forkerte kommune, konstaterer han.

Vores formand stiller spørgsmålstegn ved, om kommunerne kan bestemme selv på så følsomt et område, hvis de lader det være op til regeringen eller Ankestyrelsens klagebehandling at vurdere om nul udflugtsdage eller feriedage er i orden.

Netop Ankestyrelsen er i 2015 kommet med to nye principafgørelser, som slår fast, at man har ret til at få socialpædagogisk hjælp med på ferie i Danmark, hvis man har behov for det – i hvert fald i et vist omfang.  

Det er opløftende i sig selv, mener vi. Men det er også vigtigt, hvordan Ankestyrelsen kommer frem til afgørelsen. Ankestyrelsen fremhæver nemlig at kompensationsprincippet om, at hjælpen skal kompensere for borgerens nedsatte funktionsevne, gælder inden for serviceloven og tilføjer, at kompensationen altid skal ydes på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov.

Kompensationsprincippet betyder, at mennesker med handicap skal kompenseres for det, de ikke kan i udgangspunktet, så de så vidt muligt kan deltage på lige fod i samfundet. Princippet er helt grundlæggende, når man skal skabe lige muligheder for mennesker med handicap.

 

Læs Ankestyrelsens principafgørelse på Retsinformation:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174521

 

Vi anbefaler

Det Centrale Handicapråd anbefaler, at:

  • Kommunerne i deres praksis og eventuelle serviceniveauer sikrer, at borgere med behov for hjælp får mulighed for at holde ferie.
  • Ankestyrelsen og Social- og Indenrigsministeriet følger området tæt for at sikre, at personer i botilbud har mulighed for hjælp under ferie.
  • Social- og Indenrigsministeriet tydeliggør retstilstanden, samt hvilket niveau der gælder på baggrund af Ankestyrelsens principafgørelse, så kommunerne og borgerne ved, hvad retten til ledsagelse på ferie i Danmark omfatter.