Flere med handicap i job

Baggrund / Mål / Initiativer / Materialer

Baggrund

Inklusion på arbejdesmarkedet er vigtigt for mennesker med handicappet også kan blive inkluderet i samfundet. Derfor er det vigtigt, at personer med handicap kan have et arbejde på det almindelige arbejdsmarked.

Mange personer med handicap er uden for arbejdsmarkedet. I 2012 var kun 44 procent af personer med handicap i job. Procenten for, hvor mange mennesker uden handicap, der var i job, var 78 procent. Rådet vil arbejde for, at forskellen mellem antallet af personer med og uden handicap, der er i beskæftigelse, bliver mindre.

Rådets ph.d.-projekt om beskæftigelsesindsatser for personer med handicap sluttede i 2012. Nu arbejder vi på at formidle projektets resultater, så de kan bidrage til forandringer i praksis og indgå i en bredere arbejdsmarkedspolitisk sammenhæng.

 

Til toppen af siden

Mål

Vores mål er, at flere personer med handicap får et arbejde.

Målet er også bedre muligheder for inklusion i samfundet som helhed. Det sker når flere personer med handicap deltager på det almindelige arbejdsmarked.

Initiativer

Ekspertcamp den 1. februar 2012

Vi afholdt en ekspertcamp den 1. februar 2012. Formålet med campen var at udvikle konkrete forslag til, hvordan personer med handicap kan få bedre adgang til arbejdsmarkedet og til at kunne forsørge sig selv. I campen deltog medarbejdere fra jobcentre og beskæftigelsesregionerne, forskere og projektledere, virksomhedsledere, repræsentanter for handicaporganisationerne, fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen besøgte campen. Hun sagde, at personer med funktionsnedsættelse er stærke mennesker med mange ressourcer. Opgaven ligger i at finde og anvende ressourcerne, så de matcher arbejdsopgaven.

Deltagere, oplæg, baggrundviden og nye forslag fra campen kan ses på www.ijobmedhandicap.dk

Ideer fra  campen bringes videre

Vi bringer fortsat campens ideer videre til de relevante aktører og relevante sammenhænge.

  • Beskæftigelsesministeren og Folketingets arbejdsmarkedspolitiske ordførere er gjort opmærksom på forslagene fra campen.
  • Social- og Integrationsministeriet har fået viderebragt ideerne, for at de kan indgå i ministeriets arbejde med en ny handlingsplan på handicapområdet.
  • Vi har kontakt til beskæftigelsesregionerne om muligheden for, at arbejdet på campen kan indddrages i kommende konferencer og eventuelle andre initiativer.
  • Vi søger dialog med alle interesserede om gennemførelse af forslagene eller andre tiltag, som kan give bedre jobmuligheder for personer med handicap.

Materialer

1. Ekspertcampen den 1. februar 2012
www.ijobmedhandicap.dk kan du se, hvem der deltog i campen og hvad de lavede. Her ligger baggrundsviden for dagen, beskrivelse af de oplæg, der blev holdt, og de forslag, som blev udviklet.

2. Resume af ph.d. – afhandlingen "Aktive beskæftigelsesindsatser for personer med handicap"
Afhandlingen handler om, hvad Danmark kan lære af gode erfaringer i Tyskland og Sverige. 

3. Specialfunktion Job & Handicaps hjemmeside
Specialfunktion Job & Handicap yder rådgivning og information til jobcentre og andre aktører på handicapområdet. På hjemmesiden findes nyttig viden om muligheder for at ansætte og fastholde personer med handicap.

4. Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside
På Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside under fagområdet handicap kan du få information om forskellige initiativer for at få flere med handicap i arbejde. Her ligger blandt andet regeringens beskæftigelsesstrategi for personer med handicap.

5. Søg job - evner i fokus
Evner i fokus er en kampagne, der er rettet mod personer med handicap, jobcentre og virksomheder. Kampagnen gennemføres af Beskæftigelsesministeriet, Danske Handicaporganisationer, virksomhedsnetværket VFSA og virksomhedsnetværket Vinsa. Kampagnens hovedbudskab er, at et handicap ikke er en barriere for en karriere! Kampagnen vil inspirere jobcentrene i samarbejde med virksomhederne til at ansætte personer med handicap. Kampagnen har også som mål, at flere personer med handicap vil søge job.

6. www.joboghandicap.dk
Denne hjemmeside er åbnet af CABI – Center for Aktiv Beskæftigelse Indsats. Her ligger flere video-cases, som giver indblik i, hvordan et job til personer med handicap kan fungere både for den ansatte og for virksomheden. På CABI's hjemmeside findes også information både til virksomheder og til personer med handicap om hvilke støtte muligheder, der findes i forbindelse med job.