Flyt holdninger

Hvordan fremmer vi positive holdninger til personer med handicap? Det er kort fortalt det spørgsmål, som Det Centrale Handicapråd skal arbejde med i udviklingen af en langsigtet holdningsstrategi. Strategien, der er et led i regeringens handicappolitiske handlingsplan, skal fremme en positiv holdningsændring i samfundet og skabe et ligeværdigt møde mellem personer med og uden handicap. I rådet begyndte vi for alvor arbejdet med strategien i foråret 2014. Det er en proces, der består af flere led. Vi skal først og fremmest undersøge, hvilke barrierer og fordomme der hersker over for personer med handicap. Ud fra denne viden skal vi vurdere, hvilke målgrupper der er særlig vigtige for at kunne ændre holdninger. Vi ser også på, hvilke centrale aktører som vil være relevante at inddrage i processen, samt hvilke indsatser der har potentiale til at slå kraftigst igennem. 

95 procent vil have det fint med at have en kollega, der er kørestolsbruger. Det gælder kun 47 procent, hvis det er en kollega, der er skizofren.

Manglende viden og berøringsangst
Første skridt i arbejdet med holdningsstrategien har været at lave en foranalyse, der består i en litteraturgennemgang af nyere nationale og internationale undersøgelser om diskrimination og holdninger til personer med handicap. Konklusionerne fra de forskellige undersøgelser viser tydeligt, at der mangler viden om, hvad det vil sige at have et handicap, og om de mennesker, der har det. Den manglende viden om og berøringsflade med mennesker med handicap fører til stigmatisering. For eksempel undgår mange kontakt til personer, der har et handicap, på grund af forlegenhed. Det sker ofte i det offentlige rum, hvor 36 procent af danskerne ikke vil sætte sig ved nabobordet til en spastiker eller en udviklingshæmmet. Tallet er helt oppe på 60 procent, når det gælder en længere togtur.

Vi ønsker at supplere den forholdsvis beskedne viden om holdninger til handicap. Derfor har vi som et led i arbejdet med holdningsstrategien indledt et samarbejde med Antidiskriminationsenheden, som regeringen har oprettet til at arbejde med diskrimination i forhold til handicap eller etnicitet. Planen er at lave en større undersøgelse, der skal se nærmere på barriererne mellem personer med og uden handicap på arbejdsmarkedet, i fritiden og på uddannelsesinstitutioner. De første resultater fra undersøgelsen forventer vi at kunne præsentere på rådets årsmøde den 3. februar 2015. 

Hver anden vil sætte sig ved et cafebord længst væk eller lidt væk, hvis der sidder personer med synlig sindslidelse på caféen.

Inspiration til holdningsarbejdet
Opgaven med at udvikle holdningsstrategien er forankret i en arbejdsgruppe med centrale aktører fra Danske Handicaporganisationer, Sammenslutningen af Unge med Handicap, Kommunernes Landsforening, Danmarks Almene Boliger, Institut for Menneskerettigheder og Beskæftigelses-, Social-, Kultur- og Undervisningsministeriet.  Derudover har rådet taget initiativ til at nedsætte en inspirationsgruppe. Som navnet siger, skal gruppen inspirere til, hvordan vi kommer ind under huden hos folk og får ændret holdninger. Gruppen består derfor af personer med forskellig viden inden for eksempelvis kommunikation og antropologi - og med og uden handicap.  Efter et par inspirerende opstartsmøder skal gruppens idéer og refleksioner nu stå deres prøve i den virkelige verden. Vi skal ud og undersøge, hvor og hos hvem berøringsangsten og fordommene over for personer med handicap hersker, og hvad vi kan gøre ved det. Når rådet har indsamlet tilstrækkelig inspirationen og viden, begynder arbejdet med at udforme strategien. Det glæder vi os til.

 

"Selvom det egentlig er os, der skal hjælpe med at inspirere, så har det også været enormt inspirerende at deltage i møderne. Skal det lykkes at nedbryde fordomme, skal vi finde den rigtige måde at arbejde med normer og normbrud. Mennesker med handicap skal opleves som en helt normal del af mangfoldigheden. Dét er opgaven.”  Morten Asbjørn Jensen, kommuniktionsstrateg og deltager i inspirationsgruppen.

 

Her kan du læse vores foranalyse om holdningsundersøgelser.