Forord

Foto af formanden for Det Centrale Handicapråd Tue Byskov Bøtkjær
Tue Byskov Bøtkjær,
formand for Det Centrale Handicapråd:

I 2011 hilste 19 nye medlemmer og observatører i Det Centrale Handicapråd for første gang på hinanden. Samtidig havde rådet fået en ny rolle som dialogforum for aktører på handicapområdet og en ny målsætning om at være mere dagsordensættende og åben mod omverdenen.

Vi er kommet rigtigt godt fra start:

Dialogen mellem rådsmedlemmerne er god, og samarbejdet er effektivt. Vi spiller ikke interesser ud mod hinanden - vi spiller synspunkter op mod hinanden. Vores individuelle perspektiver bliver alle bredt ud ved at høre 18 andre personers synspunkter.

Vi har sat spændende projekter i søen, og tilslutningen til dem har været god - det har blandt andet affødt nogle gode partnerskaber med for eksempel foreningen Skole og Forældre om vores inklusionstema. Vi fik ligeledes masser af deltagere på vores ekspertcamp om beskæftigelse, og vi har allerede nye konferencer og samarbejder i kikkerten. Du kan læse om vores projekter under "Arbejdstemaer" her på siden.

Afstanden mellem rådet og omverdenen er blevet mindre - vores nye hjemmeside informerer om vores arbejde, og hvem vi er, og på vores åbne Facebook-profil kan alle give os deres besyv med.

Vi har fra dag ét taget vores nye rolle som dialogforum meget alvorligt. Gennem åbenhed og ved at række ud inviterer vi altid til samtale, gensidig menings- og erfaringsudveksling, og vi søger efter input fra andre - både privatpersoner, organisationer, medier og politikere. Vi tror på, at dialogen er den bedste måde at skabe det mangfoldige samfund, som er rådets overordnede mål. Vi vil gøre en positiv forskel.

Denne årsberetning er en del af målsætningen om åbenhed. Her kan alle læse om vores arbejde og om os - enten på denne hjemmeside eller i det letlæste resumé, vi har lavet.

Ja, vi er kommet godt fra start. Men det giver ikke lov til at hvile på laurbærrene. Sådan en start forpligter. For selvom der i Danmark findes mange gode ordninger for mennesker med handicap, er der stadig meget at gøre og arbejde med for at skabe et mangfoldigt samfund, som mennesker med handicap er en helt naturlig del af. I rådet skal vi blandt andet følge den fortsatte implementering af FN's handicapkonvention i Danmark. Og regeringen er på vej med en handlingsplan for handicapområdet - den plan vil vi gerne hjælpe med til at lave så brugerorienteret som muligt.

Derfor smøger jeg ærmerne op - først for at trykke de andre rådsmedlemmer og vores samarbejdspartnere i hånden og takke for en god begyndelse. Derefter for sammen med dem at tage hul på de nye opgaver forude.

Du kan læse mere om Tue Byskov Bøtkjær her.

 

Foto af Karen Hækkerup, socialminister og koordinerende minister for handicapområdet
Karen Hækkerup,
social- og integrationsminister:

Regeringen ønsker et samfund, hvor alle har lige muligheder. Mennesker med handicap skal som det naturligste være en del af samfundslivet og have lige muligheder for en aktiv tilværelse med uddannelse, arbejde og deltagelse i foreningsliv. Derfor skal vi have nedbrudt de barrierer, der er for, at mennesker med handicap kan blive aktive medborgere på linje med alle andre. Vi skal have skabt plads til mangfoldighed og forskellighed.

Det Centrale Handicapråd spiller en helt central rolle i at få barriererne revet ned. Og her er rådets nye, brede sammensætning afgørende. Når repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, boligområdet, transportområdet samt forskellige grene af forskningsverdenen bliver samlet, giver det gode muligheder for, at rådet kan arbejde for en bred inklusion og åbenhed i samfundet.

FN's handicapkonvention giver os en fælles ramme for udviklingen af handicappolitikken. Og det er utroligt vigtigt, at vi har Det Centrale Handicapråd som dialogforum, der konstant drøfter og vurderer udviklingen i samfundet for personer med handicap med udgangspunkt i konventionen. For der er behov for nytænkning - ikke mindst i en tid, hvor ressourcerne er knappe. Derfor er jeg også rigtig glad for, at Det Centrale Handicapråd fra starten har taget handsken op og bidraget konstruktivt til debat og dialog på områder som diskrimination, beskæftigelse, inklusion i skolen og holdninger til mennesker med handicap, som man kan læse mere om i denne første beretning fra det nye råd.

Det har været en fornøjelse at følge det nye råds start. Rådet har - ligesom det var målsætningen - åbnet sig mere op for omverdenen: En ny og selvfølgelig tilgængelig hjemmeside gør, at flere mennesker uanset handicap kan følge med i rådets arbejde. Og på rådets nye åbne Facebook-profil kan alle komme med bidrag.

Jeg har høje forventninger til Det Centrale Handicapråds input til det vigtige arbejde, vi står over for. Det gælder både arbejdet med en handlingsplan for handicapområdet og en kommende socialreform, hvor indsatsen for mennesker med handicap også er en vigtig del.

God arbejdslyst i det kommende år!

Du kan læse mere om Karen Hækkerup her.

OBS: Karen Hækkerup er også koordinerende minister for handicapområdet.

 

 

VIDSTE DU...

at Tue Byskov Bøtkjær er den første formand for rådet, der ikke har en ministerbaggrund?

Til gengæld har han erfaring i at lede en virksomhed og lave socialt arbejde.

Du kan læse mere om Tue Byskov Bøtkjærs baggrund her.