Holdningsstrategi

”Det der nedbryder fordomme og flytter holdninger er, at vi har berøring med hinanden i det daglige og i det nære”.
Simon Holmgaard i DCH’s kampagne på tagdel.dk, september 2015

 

I Det Centrale Handicapråd mener vi, at det er vigtigt at bekæmpe fordomme om handicap. Da fordomme har stor betydning for, hvilke muligheder mennesker med handicap møder. Til nytår afleverer vi en strategi til regeringen om, hvordan vi bekæmper fordomme om mennesker med handicap. I forbindelse med strategiarbejdet har vi lavet forskellige undersøgelser og projekter for at se, hvad der giver de bedste resultater. Vi har blandt andet ladet unge mennesker med handicap møde kunstnere, sendt unge med handicap ud på skolerne for at se, om man kan ændre børns holdninger til handicap og lavet en stor undersøgelse om danskernes holdning til handicap.

 

Fordomme og forskelsbehandling har stor indflydelse på livet for personer med handicap. Artikel 8 i FN’s handicapkonvention handler om at bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap.

I Det Centrale Handicapråd mener vi, at det er vigtigt at gøre noget ved usikkerhed og fordomme. De kan have stor indflydelse på de muligheder, man får, når man har et handicap.

 

Holdninger påvirker handlinger

Spørger man danskerne, har de fleste generelt positive holdninger til mennesker med handicap. Men forbeholdene viser sig, når man spørger til konkrete situationer: 36 procent ønsker for eksempel ikke at sidde på en café, hvor der sidder en spastiker eller en udviklingshæmmet ved nabobordet. Gælder det en længere togtur, så er tallet helt oppe på 60 procent. Og en engelsk undersøgelse viser, at 20 procent af de 18-34 årige englændere bevidst har undgået en samtale med en person med handicap.

Afstandstagen skyldes ikke nødvendigvis ond vilje, men er som oftest udtryk for usikkerhed om, hvordan man skal forholde sig til en person med handicap.

Der er mange ting, som kan være med til at ændre folks opfattelse af mennesker med handicap. Grundlæggende er det vigtigt med en større bevidsthed omkring, at mennesker med handicap er en del af samfundet på lige fod med alle andre. Det kræver synlighed – lige fra på arbejdspladserne og i foreningslivet over uddannelserne til medierne.

 

Strategi skal flytte holdninger

I Det Centrale Handicapråd har vi fået til opgave at udvikle en strategi for, hvordan man kan nedbryde fordomme og fremme et mere ligeværdigt møde mellem mennesker med og uden handicap. Denne holdningsstrategi er finansieret gennem satspuljen og skal afleveres til regeringen ved udgangen af 2015.  Arbejdet med holdningsstrategien har fyldt meget i vores arbejde det seneste år. I forbindelse med arbejdet har vi iværksat forskellige analyser og projekter for at afdække, hvor vi får den største effekt ved at sætte ind.

 

Kunstneriske Blikke

Projektet Kunstneriske blikke på en hverdag med handicap blev gennemført i starten af 2015 i samarbejde med bureauet Fremtidsfabrik. Projektet bestod af to dele. Et antropologisk interaktionsstudie, hvor vi fulgte tre unge med handicap og de interaktioner, de havde med folk omkring sig. Og et kunstprojekt, hvor tre unge kunstnere var sammen med en ung med handicap en hel dag og derefter formidlede mødet gennem deres kunst. Kunstværkerne blev afsløret til en fernisering i Dome of Visions den 12. februar 2015.

Se video fra ferniseringen af Kunstneriske blikke

 

 

Projektet havde flere interessante konklusioner, som vi tager med os i strategiarbejdet. Blandt andet blev det bekræftet, at det personlige møde er vigtigt for at flytte holdninger, og at der næsten altid vil være berøringsangst tilstede, når personer med og uden handicap møder hinanden. Men berøringstangsten behøver ikke nødvendigvis at være negativ - det afgørende er, hvordan vi vælger at forholde os til den. Faktisk kan den ligefrem være positiv i den forstand, at den spænding, der ligger i berøringstangsten, kan vække en nysgerrighed og interesse over for mennesker med handicap.

 

Ny viden på trapperne

’Holdninger til handicap’ var også et hovedtema til vores årsmøde i starten af februar. Vi fik blandt andet indblik i, hvilke fordomme deltagerne til årsmødet oplever på grund af deres handicap, og årsmødet blev brugt som platform til at præsentere en pilotundersøgelse om holdninger til mennesker med handicap. Pilotundersøgelsen er første led i en stor undersøgelse, som vi har fået udarbejdet af analysefirmaet Incentive i samarbejde med den daværende Antidiskriminationsenhed i Ankestyrelsen. Formålet er at kortlægge danskerne holdninger til handicap generelt, men også at vise, hvilke holdninger mennesker med handicap selv har til andre med et handicap. De endelige resultater ligger klar i efteråret.  

Arbejdet med holdninger fortsatte på Folkemødet, hvor vi afholdt vi et ”udviklingslaboratorium”. Her udviklede personer fra arbejdsmarkedet, foreningslivet og uddannelsesverden nye idéer til, hvad der kan flytte holdninger til mennesker med handicap. Idéerne er siden blevet suppleret med ny inspiration og endnu flere forslag, der kom ind til vores digitale høring på platformen tagdel.dk i efteråret.

Se høringen på Tagdel.dk her

 

Vi har også fået udarbejdet et studie af Rådgivende Sociologer, der fokuserer på holdninger i et teoretisk perspektiv, samt mere konkret peger på, hvad der kan ændre holdninger til mennesker med handicap. Og sidst, men ikke mindst, har vi indgået et samarbejde med Sammenslutningen af Unge Med Handicap, hvor unge frivillige i løbet af efteråret har holdt workshops i 8. og 9. klasser for at undersøge, hvad der kan flytte de unges holdninger til mennesker med handicap. 

Efteråret går med at kvalificere og renskrive holdningsstrategien ud fra den nye viden og de mange input, vi har indsamlet i løbet af året.

Læs mere om holdningsstrategien her

 

Vi anbefaler

Det Centrale Handicapråd anbefaler, at:

  • Regeringen, statslige myndigheder og styrelser, kommuner og regioner, institutioner, virksomheder og organisationer gør en indsats for at mindske berøringsangst og fordomme over for mennesker med handicap, herunder gennemfører anbefalingerne fra strategioplægget.