Holdningsstrategien

Året har stået i holdningernes tegn. Rådet har lagt sidste hånd på sin strategi om, hvordan samfundet ændrer holdninger og nedbryder fordomme om mennesker med handicap. Strategien blev overrakt til tidligere social- og indenrigsminister Karen Ellemann i januar 2016.

Strategien giver tre bud på, hvordan fordomme bliver nedbrudt:

  1. Mennesker med og uden handicap mødes.
  2. Større bevidsthed om, at mennesker med handicap har noget at bidrage med.
  3. Mennesker med handicap spiller selv en vigtig rolle som fortalere og ambassadører.

Strategien anbefaler at sætte ind på fem områder, hvor rådet mener, at det vil have effekt at sætte ind: Børn og unge, virksomheder, foreninger, offentlige myndigheder og personer med handicap.
Du kan læse selve holdningsstrategien ved at følge dette link.

Der ligger en stor mængde fakta, viden og flere undersøgelser om holdninger og handicap bag strategien. Du kan læse vidensbilaget her. 

På vores hjemmeside kan du læse mere om holdningsstrategien.

Projekter

For at blive klogere på holdninger og hvordan man kan påvirke dem, har rådet gennemført en række projekter og en stor undersøgelse om danskernes holdninger til mennesker med handicap.

Holdningsundersøgelse

Rådet har sammen med Ankestyrelsens daværende Antidiskriminationsenhed fået udarbejdet en stor undersøgelse. Vi spurgte 7.643 deltagere om deres holdninger til mennesker med handicap. 19 procent af deltagerne vurderede selv, at de har et handicap. Undersøgelsen handler altså også om mennesker med handicaps egne holdninger - og ikke bare om andres holdninger til handicap. Fokus er på arbejdsliv, uddannelse, forenings- og socialt liv og rettet mod tre konkrete handicap:  En person, der er døv, en kørestolsbruger og en person med ADHD.

Et billede af pointerne fra holdnings-strategien, som fremvises på en telefonskærm

Hovedresultater:

  • 50 procent mener ikke, at en kvalificeret person med et af de tre handicap, vil kunne varetage deres job.
  • 39 procent af mennesker med handicap har oplevet at blive uretfærdigt behandlet i det seneste år for at være den, de er. Det gælder kun 24 procent uden handicap.
  • 93 procent af befolkningen synes, at det er en god ide med specifikke tiltag rettet mod mennesker med handicap for at skabe lige muligheder på arbejdsmarkedet.
  • Befolkningen ser flest udfordringer i forhold til døve (sammenlignet med kørestolsbrugere og personer med ADHD)
  • Danskerne tror, at kollegaer og studiekammerater er mere skeptiske over for mennesker med handicap, end de selv er.

Du kan se alle resultaterne fra holdningsundersøgelsen ved at følge dette link.

Skoleprojekt ”De var jo lige som os”:

I samarbejde med Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUHM) har rådet gennemført 10 workshops i 8.-9. klasser rundt i landet. Frivillige – såkaldte Frontløbere - fra SUHM lavede øvelser med eleverne, der fik dem til at tale om og tage stilling til handicap. Evalueringen viser, at projektet var en stor succes og formåede at flytte elevernes holdninger til mennesker med handicap. 91 procent af eleverne svarede, at workshoppen var god eller rigtig god. Citater fra eleverne taler også for sig selv:

”Det giver mening at være med i sådan en workshop. Det er jo noget nyt, som vi også bliver nødt til at lære noget om. Det er vigtigt for os at vide, fordi det er en del af vores hverdag. Der er jo nogle temaer, som man ikke lærer i skolen, men som man faktisk burde kende udover matematik og dansk og sådan.” (Ceren, 8. klasse)

Du kan læse hele rapporten fra projektet ’De var jo lige som os’.

Hør frontløberne Frederik, Mette og Aina fortælle om deres oplevelser på skolerne på youtube.

Digital høring

I efteråret 2015 afholdt rådet en høring for at få gode ideer til at nedbryde fordomme om handicap. Høringen havde et lidt utraditionelt format, da den udfoldede sig på platformen tagdel.dk, hvor alle blev inviteret til at komme med idéer og kommentere andres, frem for den traditionelle form, hvor høringsparterne skal kommentere på et samlet udkast.
Du kan stadig læse alle idéer og kommentarer her på Tag Dels hjemmeside.

 

Faktaboks:
-------------------------------------------

Vi har samlet de bedste idéer fra rådets høring i temaopdelte idébørser, som du kan se her:

-------------------------------------------

Kunstneriske blikke på et liv med handicap

I 2014/2015 havde rådet et samarbejde med bureauet Fremtidsfabrik om projektet ’Kunstneriske blikke på en hverdag med handicap’. Projektet bestod af to dele. Et antropologisk interaktionsstudie, der fulgte tre unge med handicap og de interaktioner, de havde med folk omkring sig. Og et kunstprojekt, hvor tre unge kunstnere hver tilbragte en dag med en ung med handicap for derefter at formidlede mødet gennem deres kunst.

Du kan læse hele rapporten om projektets forløb her

Tillæg til Politiken og Jyllands-Posten

Holdningsstrategien blev bredt omtalt i medierne, da den blev lanceret, og strategien og vidensbilaget blev efterfølgende sendt til alle kommunale handicapråd til inspiration.

For at få delt budskabet med en større del af befolkningen, blev der lavet et tillæg til Politiken og Jyllands-Posten, som blev bragt 18. juni 2016. Tillægget blev desuden delt ud på Folkemødet.  Budskabet fra rådets formand, Anette Laigaard var, at vi skal mødes i skolen, på jobbet, i foreningerne og alle mulige andre steder. For det er sværere at have fordomme, når vi møder hinanden og er fælles om noget andet end os selv. Tillægget fortalte en række personlige historier om gode møder.

Læs tillægget i PDF-format på Det Centrale Handicapråds hjemmeside.

Styregruppe

Strategien lægger op til, at en lang række forskellige aktører deltager i arbejdet mod fordomme. Derfor blev der nedsat en styregruppe med Anette Laigaard som formand i foråret 2016. Derudover har gruppen repræsentanter fra Socialministeriet, Danske Handicaporganisationer, Sammenslutningen af Unge med Handicap, Dansk Arbejdsgiverforening, LO, KL og de kommunale handicapråd, som både har en lokal DH-repræsentant og en lokal kommunerepræsentant.

Styregruppen arbejder med implementering af strategien og mødes 3-4 gange årligt. I 2016 har fokus været rettet på initiativer omkring børn og unge, virksomheder og personer med handicap.

Anbefalinger om holdningsstrategi:

Det Centrale Handicapråd opfordrer:

Alle aktører til at tage holdningsstrategiens forslag til sig og tage aktivt del i arbejdet med at:

  • Skabe bedre muligheder for at mennesker med og uden handicap kan mødes på arbejdspladser, uddannelsessteder og til fritidsaktiviteter.
  • Øge bevidstheden om, at mennesker med handicap er en del af befolkningen.