Inklusion i folkeskolen

Baggrund / Mål / Initiativer / Materialer

Baggrund

Inklusion i folkeskolen er for alvor kommet på dagsordenen og er nu både en national og en lokal målsætning. Tidligere Gallupmålinger fra 2010 og 2011 har vist, at forældrenes holdning til mere inklusion ikke er entydig.  Én Gallup-undersøgelse viser, at forældre er skeptiske over for mere inklusion i folkeskolen.  En anden Gallup-undersøgelse viser, at forældre gerne vil gøre en indsats for, at inklusionen lykkes, men at de efterspørger mere viden om, hvordan inklusion kan gennemføres i praksis.

Det Centrale Handicapråd mener, at forældrene spiller en vigtig rolle for at hjælpe god inklusion på vej. Derfor har vi sat fokus på forældrenes rolle i forhold til at fremme inklusionen og at skabe en mere mangfoldig folkeskole. I partnerskab med foreningen Skole og Forældre har vi i 2012-2015 gennemført en kampagne, som Ministeriet for Børn og Undervisning har støttet med 3,5 mio. kr. Ministeriet har samtidig givet 3,5 mio. kr. til en lignende kampagne, som Danske Handicaporganisationer har gennemført over for børn med handicap og deres forældre.

Til toppen af siden

Mål

Vi vil fremme debatten om inklusion i folkeskolen for at adressere de bekymringer og forventninger, som forældrene kan have til skolernes arbejde med inklusion.

Vores mål er at bidrage til en god proces for samarbejdet med forældrene og styrke skolebestyrelsernes arbejde med inklusion i folkeskolen.

Initiativer

Kampagnen omfattede blandt andet:

  • redskaber til skolebestyrelsernes arbejde med inklusion. Det omfatter for eksempel hjælp til at udarbejde politikker for inklusion på skolerne.
  • redskaber til dialogen i forskellige forældregrupper på de enkelte skoler.
  • information om forældrenes betydning for vellykket inklusion, blandt andet gennem brug af sociale medier.

Se mere om redskaberne og kampagnen på hjemmesiden: www.inklusionsklar.dk.

Vi har haft en følgegruppe, som gav faglig inspiration til kampagnen. Følgegruppen bestod af repræsentanter fra ADHD-foreningen, Autismeforeningen, LEV , Spastikerforeningen, Danmarks Lærerforening, BUPL, KL, Børnerådet, Danmarks Pædagogiske Universitet, Danske Skoleelever og Skolelederne.

Materialer

Børne- og Undervisningsministeriet hjemmeside om inklusion
Ministeriets hjemmeside samler viden, erfaringer og redskaber, der kan støtte kommunerne i at skabe øget inklusion og god specialundervisning.

Kommunernes omstilling til øget inklusion
Første delrapport fra et forskningsprojekt om status for inklusionsprocessen i 12 kommuner. Rapporten viser status pr. marts 2013. Projektet skal følge udviklingen ved at gentage undersøgelsen tre gange til og med 2015. DPU's præsentation af rapporten kan læses her.

Strategi for Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning
Ministeriet for Børn og Undervisning har etableret et ressourcecenter for inklusion og specialundervisning, som har udgivet en strategi, hvor man kan læse om ressourcecenterets arbejdsprogram for 2013.

DH's kampagne om inklusion
Danske Handicaporganisationer gennemfører en kampagne om inklusion i folkeskolen - "Skolen for alle". På kampagnen hjemmeside kan man se materialer og nyheder fra projektet. 

Undersøgelse af forskning om inklusion
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning har kortlagt forskning om hvad der virker, når man vil inkludere elever med særlige behov i folkeskolen. Læs om rapporten med konkrete anbefalinger.

Undersøgelse om "Børneliv ifølge danskerne"
Trygfonden og Mandag Morgen har undersøgt, hvordan danske forældre vurderer børnelivet i Danmark. Undersøgelsen viser blandt andet forældrenes holdning til flere børn med adfærdsproblemer i barnets klasse og til den adfærd barnets venner har. 

Rådets holdningspapir om inklusion
Det Centrale Handicapråd har fremlagt en række anbefalinger til, hvordan vi får gode inklusionsprocesser i grundskolen

Børne- og undervisningsministeriets pressemeddelelse om inklusionskampagner
Her står, hvorfor ministeriet har givet penge til vores kampagne, som vi gennemfører sammen med Skole og Forældre.

Specialundervisning i folkeskolen – veje til en bedre organisering og styringRegeringen og KL aftalte med økonomiaftalerne for henholdsvis 2009 og 2010, at gennemføre denne analyse af specialundervisningen i folkeskolen. Analysens resultater har indgået i kommunalaftalen for 2011. 

Børns holdninger til handicap
Socialstyrelsen har undersøgt børns holdninger til handicap og konstateret, at målrettet undervisning om handicap kan give børn større åbenhed over for mennesker med handicap.

Undersøgelse om indsatser for inklusion i skolen
Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført denne undersøgelse om skolens indsatser. Undersøgelsen viser læreres og lederes oplevelse af mulighederne for mere inklusion i skolen.

KL’s temaside om inklusion
Temasiden samler forskellig viden om inklusion. Der findes både forskning og kommunale eksempler.

Inklusionsguide
Forskere fra Teori og Metodecentret har fulgt KL’s skoleudviklingsprojekter ”De mange veje”. Arbejdet har ført til en guide om inklusion.

Inkluderingshåndbogen
Denne håndbog giver konkrete og praktiske anvisninger til, hvordan man kan arbejde hen imod en inkluderende praksis i skolen. Håndbogen er skrevet af Tony Booth og Mel Ainscow. Den er oversat og bearbejdet af Kirsten Baltzer og Susan Tetler.