Inspiration og samarbejde

I Det Centrale Handicapråd søger vi nye input og inspiration fra andre. Det gør vores perspektiv større. Og det giver mulighed for at indlede nogle gode samarbejder med andre.

 

Det er vigtigt for os at besøge forskellige steder, hvor personer med handicap bor eller på anden vis påvirker hverdagen for mennesker med handicap. Det er også vigtigt for os at holde oplæg på steder eller i sammenhænge, hvor der kommer personer med handicap eller personer, som arbejder med mennesker med handicap. På den måde får vi inspiration med hjem fra virkelighedens verden, samtidig med at vores budskaber forhåbentligt når frem til de mennesker, der faktisk arbejder med de områder, hvor vi ønsker at gøre en forskel.

 

Vi vil gerne give al den inspiration, vi har fået af andre, videre til dig:

 

 

 

TV-Glad

Vi har holdt rådsmøde hos TV-Glad, der viste os rundt og fortalte om virksomheden. TV-Glad er en tv-station med og for mennesker med udviklingshæmning - og den er verdens første af slagsen. Stationen laver også radio. Den har 200 medarbejdere fordelt på fire afdelinger i Danmark.
Med tiden er TV-Glad desuden blevet landets første faglige uddannelse for mennesker med udviklingshæmning: Glad Fagskole. Skolen skaber reelle jobs til mennesker med handicap. Stationen giver mennesker med udviklingshæmning en stemme i samfundet og får dem i dialog med omverdenen. Og den skaber kontakt mellem mennesker med udviklingshæmning og mennesker uden - det er sundt for begge parter. Jo flere forskellige mennesker, vi møder i livet, jo større perspektiv får vi og kan værdsætte mangfoldigheden og se de muligheder, den rummer.

 

Her kan du besøge TV-Glads hjemmeside, lære mere om virksomheden og se TV-Glad-udsendelser.

Du kan se et eksempel på en TV-Glad-udsendelse i videoen. Videoen er desværre ikke tekstet, men her kan du se, hvad der bliver sagt i videoen.

 

 

Forsvarets rehabiliteringsenhed

Forsvarets lokaler på Holmen i København dannede rammen om et af vores rådsmøder. Birgitte Rasmussen, som er chef for Forsvarets Rehabiliteringsenhed, fortalte, hvordan enheden arbejder for at støtte soldater, som er kommet til skade i tjenesten.
I enheden får de skadede soldater én koordinerende kontaktperson. Det betyder, at en soldat kan nøjes med at søge hjælp og vejledning hos ét menneske i stedet for mange forskellige. Kontaktpersonen vejleder de ofte unge veteraner om at få job eller uddannelse, guider dem igennem systemet, hvis de skal på førtidspension, og kan henvise til de psykologer og socialrådgivere, der er tilknyttet enheden.
Enheden håber, at deres måde at håndtere tingene på, kan bredes ud - for eksempel til unge med en trafikskade.

På mødet fik vi også besøg af Digitaliseringsstyrelsens direktør Lars Frelle-Petersen. Han fortalte om arbejdet med at gennemføre reformerne om digitalisering og om, hvordan styrelsen i den proces forsøger at sikre brugervenlige og tilgængelige løsninger.

 

Du kan læse mere om Forsvarets Rehabiliteringsenhed her - kig under fanebladet "Kommune."

Du kan læse mere om Digitaliseringsstyrelsen her.

 

IT-Universitetet

Da rådet holdt møde på IT-Universitetet i København, fik vi præsenteret en ny, banebrydende teknologi til at styre en computer med øjnene ved hjælp af et ganske almindeligt webkamera.
På IT-Universitetet har man især fokus på, at de løsninger, man laver, rent faktisk skal kunne bruges til noget af nogen. Universitetet sætter også samarbejde højt, og næsten alle IT-projekter sker i samarbejde med eksterne parter.

Rådet havde også inviteret Inger Kirk Jordansen fra Hjælpemiddelinstituttet, som gav en spændende præsentation af blandt andet de muligheder og udfordringer, der ligger i at anvende for eksempel smartphones til at afhjælpe handicap.

 

Du kan besøge IT-Universitetets hjemmeside her og læse om forskningen på universitetet og se videoer af undervisere, der fortæller om universitetets grundprincipper.

Du kan læse mere om Hjælpemiddelinstituttet her og finde mange eksempler på hjælpemidler. OBS: Instituttet er nu fusioneret med Socialstyrelsen i Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri (ViHS).

 

 

Kommunernes Landsforening

Da vi holdt møde i Kommunernes Landsforening (KL), var det inklusion i folkeskolen, der var på dagsordenen. Børne- og ungekonsulent Jan Larsen fra KL indledte mødet med en præsentation af KL’s overvejelser og indsatser for inklusion i folkeskolen. Han påpegede blandt andet, at andre lande, for eksempel Finland, har gode faglige resultater i en folkeskole, der inkluderer langt mere end i Danmark. Rådet og KL havde en god dialog om de udfordringer og perspektiver, som inklusion i folkeskolen rejser.

 

Her kan du besøge KL's hjemmeside og læse om de temaer, som KL engagerer sig i.

 

 

Helene Elsass Centret

På Helene Elsass Centret i Charlottenlund har man udviklet et internetbaseret træningssystem for mennesker med cerebral parese – også kaldet spastikere. Vi fik præsenteret træningssystemet, da vi holdt møde på centret. Systemet bliver flyttet ud i borgernes eget hjem på deres præmisser. Og så kombinerer centret træningen med forskning, så de gode erfaringer kan bredes ud til for eksempel mennesker med hjerneskade.
Vi fik på vores møde her besøg af en ung mand med cerebral parese, der havde haft glæde af centrets træningsprogrammer. Han fortalte om, hvordan han konkret brugte programmerne, og hvad det havde betydet for ham.

 

Her kan du besøge Helene Elsass Centrets hjemmeside og læse om centrets forskning og faciliteter.

 

 

Foto af Socialministeriet udefra. Fotograf: Mikal Schlosser

Socialministeriet

Vores allerførste møde, siden rådet fik nye medlemmer i 2011, blev holdt i Socialministeriet - det ministerium, som rådet hører under. Daværende socialminister Benedikte Kiær fortalte, hvordan hun så frem til, at rådet skulle være med til at sætte en ny dagsorden på handicapområdet, og at det er mere væsentligt end nogensinde før. Hun fortalte om sine forventninger til, at vi skal påvirke debatten og være synlige. Formand Tue Byskov Bøtkjær bad medlemmerne præsentere sig for hinanden på et minut. Og efter den korte præsentationsrunde tog medlemmerne fat på diskussionen om, hvordan vi kan skabe reelle forandringer for mennesker med handicap. Der var enighed om, at Det Centrale handicapråd skal være en aktiv, synlig og saglig medspiller i debatten.

Her kan du besøge Social- og Integrationsministeriets hjemmeside, hvor du også kan læse om den nuværende minister Karen Hækkerup.

 

 

Frederiksberg Kommune

På dette møde fortalte Tina González-Schelbeck, formanden for socialudvalget i Frederiksberg Kommune, om, hvad kommunen gør for beboerne på bosteder for voksne med handicap, og hvad der bliver gjort for, at de kommer i job.
Formanden for socialudvalget fortalte også om de erfaringer, kommunen havde fået ud af at være med i et KL-projekt om sagsbehandling for voksne med handicap. Projektet handlede blandt andet om at samle flere oplysninger om personer ét sted, så oplysningerne nemmere kunne deles mellem for eksempel social- og sundhedsforvaltningen.

 

Her kan du se Frederiksberg Kommunes hjemmeside og blandt andet læse mere på deres "Social og handicap"-side.

 

 

 

 

 

 

Institutioner med velfærdsteknologiFoto af rådets formand Tue Byskov Bøtkjær og daværende socialminister Benedikte Kiær, da de besøgte institutioner, som bruger velfærdsteknologi til at give mennesker med handicap et bedre liv.

I 2011 besøgte rådets formand Tue Byskov Bøtkjær sammen med daværende socialminister Bendikte Kiær flere handicapinstitutioner for at se gode eksempler på, hvordan ny teknologi kan hjælpe mennesker med handicap til et bedre liv.
De besøgte Klub Kildebakken, hvor mennesker med kommunikationshandicap bruger Youtube og hjemmesider til at kommunikere med omverdenen.
De var også på Helene Elsass Centret i Charlottenlund, som har udviklet et internetbaseret træningssystem for mennesker med cerebral parese – også kaldet spastikere. (Læs mere om centret højere oppe på denne side.)
Hans Knudsen Instituttet fik også et besøg. Her tilbyder man uddannelser til mennesker med udviklingshæmning, som ikke umiddelbart passer ind i det almindelige uddannelsessystem.

Besøg Klub Kildebakkens hjemmeside her.
Besøg Helene Elsass Centrets hjemmeside her.
Besøg Hans Knudsen Instituttets hjemmeside her.

 

Foto fra Egmont Højskolen, hvor elever er ude at sejle. Fotograf: Kasper Rander.Egmont Højskolen

Formand Tue Byskov Bøtkjær holdt i 2011 grundlovstale på Egmont Højskolen. Talen handlede blandt andet om, at frihed og fællesskab skal være for alle og om at se ressourcerne i alle mennesker.
Egmont Højskolen tager både elever med og uden handicap ind. De er cirka 140-160 elever, hvoraf 25-30 elever har brug for personlig hjælp. Skolen har fællesskab i fokus og tror på, at samværet med andre voksne, også voksne med særlige forudsætninger, er vigtigt.
Skolen lægger vægt på, at eleverne deltager aktivt i beslutningerne. Det kan være, når projekter og fællesarrangementer skal gennemføres. Men det kan også være i den almindelige klasseundervisning og specielt, når det drejer sig om at hjælpe og støtte kammerater.

 

Her kan du besøge Egmont Højskolens hjemmeside og læse mere om skolens værdier og kurser.

 

 

Andre besøg

Udover de udvalgte steder, vi har skrevet om ovenfor, har formanden og/eller rådet besøgt flere andre skoler, institutioner og messer:

Søholm - et bosted og aktivitetssted for voksne med udviklingshæmning

Sølund - et stort bosted for mennesker med fysiske og psykiske handicap

Jonstrupvang - et bosted og aktivitetssted for mennesker med cerebral parese, også kaldet spastikere

Frejaskolen - en specialskole for børn med autisme, hvor man tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger

Det intelligente klasseværelse - en bestemt måde at undervise elever med funktionsnedsættelse i Aalborg

Bostedet "Koglerne" i Roskilde - et bosted med individuelle boliger for 20 yngre personer med svære fysiske handicap

HIT-messen - Hjælpemiddelinstituttets årlige messe for teknologiske løsninger til mennesker med handicap (formand Tue Byskov Bøtkjær holdt åbningstalen i 2011)

Health and Rehab Scandinavia - Skandinaviens største messe inden for social- og sundhedsområdet (formand Tue Byskov Bøtkjær holdt oplæg til debat)