Personer med handicap

Personer med handicap

Personer med handicap er individer med forskellig baggrund og forudsætninger, der lever individuelle liv som alle andre mennesker. Nogle er i beskæftigelse, bor i lejebolig, deltager i sportsaktiviteter, har bil, børn og ægtefælle. Andre bor i botilbud, køber ind på nettet, har job på særlige vilkår, deltager i frivilligt arbejde og så videre. Personer med handicap har dog det til fælles, at de kan møde forhindringer i forhold til at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Danmark tiltrådte FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap i 2009. Siden har konventionen dannet rammen for, hvilke mål Danmark skal leve op til for at sikre, at personer med handicap kan deltage i samfundslivet som alle andre.

 

Hvad er et handicap?

Man har haft mange forskellige ord for handicap gennem tiderne. I dag taler vi mest om handicap og funktionsnedsættelse. Det er også de betegnelser, der bruges i oversættelsen af FN’s handicapkonvention.

Der er tale om et handicap, når en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sansemæssig funktionsnedsættelse spiller sammen med barrierer i personens omgivelser og hindrer vedkommende i fuldt eller delvist at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Det kalder man et samfundsrelateret handicapbegreb. Det indebærer, at handicappet opstår i mødet med forhindringerne. Det flytter fokus fra den enkelte med handicap til omgivelserne. Det betyder samtidig, at begrebet handicap forandrer sig, når samfundet udvikler sig.

 

Hvor mange har et handicap?

Da man ikke registrerer, når personer har et handicap, er det svært at sige helt præcis, hvor mange mennesker der har et handicap. Forskellige undersøgelser kommer derfor frem til forskellige resultater om antallet af personer med handicap alt efter, hvilken undersøgelsesmetode og definition på handicap der benyttes.

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, kom i 2017 frem til, at:

  • 30 procent af befolkningen mellem 16 og 64 år har et fysisk eller psykisk selvvurderet handicap [1].

Af samme undersøgelse fremgår det, at [2]:

  • 27 procent af befolkningen mellem 16 og 64 år har et selvvurderet fysisk handicap [3].
  • 8 procent af befolkningen mellem 16 og 64 år har et selvvurderet psykisk handicap [4].

Selvvurderet vil sige, at deltagerne i undersøgelsen selv vurderer, at de har et længerevarende helbredsproblem, handicap eller en psykisk lidelse. De fleste personer med handicap erhverver deres handicap, når de bliver voksne.

  • Ud af gruppen af personer med et fysisk handicap er 15 procent født med det eller har erhvervet det senest som 15-årig [5].
  • Ud af gruppen af personer med et psykisk handicap er 21 procent født med det eller har erhvervet det senest som 15-årig [6].

27 procent af personer med handicap mener, at de har et synligt handicap [7].

73 procent af personer med handicap mener, at de ikke har et synligt handicap [8].

 

Pårørende til person med handicap

Det at have et handicap kan have betydning for en bredere kreds end personen selv. Ud fra SFI undersøgelsen fra 2017 fremgår det at:

  • 17 procent af deltagerne der ikke selv har et handicap, har en partner eller et barn med handicap [9].

Du kan læse mere om levevilkårene for personer med handicap her:

Foreløbige resultater fra SHILD 2016.

OBS: Summen af procenttal kan være forskellig fra 100 på grund af afrunding.


 

[1] Foreløbige resultater fra SHILD 2016.

[2] Årsagen til at tallene ikke kan lægges sammen, er at der er overlap mellem de to grupper. Dvs. en del af de 30 pct. af befolkningen, der oplyser de har et handicap oplyser, at de både har et fysisk og et psykisk handicap.

[3] Foreløbige resultater fra SHILD 2016.

[4] Foreløbige resultater fra SHILD 2016.

[5] Foreløbige resultater fra SHILD 2016.

[6] Foreløbige resultater fra SHILD 2016.

[7] Foreløbige resultater fra SHILD 2016.

[8] Foreløbige resultater fra SHILD 2016.

[9] Specialberegning ud fra data fra Underlagsrapport til fakta ark til DCH hjemmeside.