Retssikkerhed

... skal være for begyndere

Retssikkerhed er helt grundlæggende for vores opfattelse af at leve i et retssamfund, med alt hvad det indebærer: At vi som borgere kender vores rettigheder og pligter, at vi er beskyttet mod vilkårlige indgreb og ændringer fra myndighedernes side, og at vi har mulighed for at klage over afgørelser, som vi finder forkerte. Det er helt basale elementer i et retssamfund. Men hvad betyder retssikkerhed helt konkret for den enkelte borger? Tue Byskov Bøtkjær foreslog denne enkle og virkelighedsnære forklaring på Altinget.dk, da retssikkerhed for mennesker med handicap i forsommeren blev taget op til debat.

”Som borger skal jeg enkelt kunne henvende mig til min kommune med min situation og få en dialog og et svar, der er til at forstå, og som på lovens grund forholder sig til situationen. Med naturlig inddragelse af både alle relevante muligheder og de generelle formål og hensyn, som også er en del af loven. Og uden at vi pålægges unødige byrder i processen. Har vi som borgere en oplevelse af, at restsikkerheden overholdes, har vi også tillid til myndighederne.”

 

Behov for tillid mellem borger og myndighed

Borger og kommunalt ansat lægger puslespil med forskellige muligheder for borgeren.Startskuddet til den fornyede debat var en undersøgelse fra Danske Handicaporganisationer, som Altinget omtalte. Undersøgelsen viste, at 19 ud af 22 handicaporganisationer oplever manglende retssikkerhed som et stort problem for mennesker med handicap. Socialminister Manu Sareen fulgte op og fastslog, at der er behov for at genskabe tilliden mellem borger og myndighed. I rådet har vi tidligere taget temperaturen på tilliden mellem borgere og myndigheder, som viste en stor tillidskløft. Blandt andet fordi borgerne ikke oplever, at myndighederne stoler på dem.

En ofte benyttet forklaring på retssikkerhedsudfordringerne er, at de mange love og regler gør det svært at finde rundt for fagfolk og sikre korrekte afgørelser. Men retssikkerhed er ikke kun jura. Det handler om os som borgere, og vi er som udgangspunkt begyndere i mødet med kommunen. Vi kender ikke loven i detaljer, men vi har en berettiget forventning om, at myndighederne bruger deres viden til aktivt at sikre os den hjælp og støtte, der tilkommer os. Hvis retssikkerhed kommer til at handle om, hvorvidt procesreglerne er overholdt, eller den høje andel af fejl i den kommunale sagsbehandling forklares med de mange love og regler, så tyder det på, at vi bør støve perspektivet af igen og huske på, hvorfor vi har et princip om retssikkerhed. Mange mennesker med handicap er afhængige af hjælp og støtte fra det offentlige. Og derfor er mennesker med handicap særligt udsat, når retssikkerheden halter, og de eksempelvis ikke bliver inddraget i deres egen sag eller får mangelfuld information om deres rettigheder. Det ser vi desværre alt for mange eksempler på.

 

Hvad har vi gjort?
Det Centrale Handicapråd blander sig i debatten om retssikkerhed, skubber på og bidrager, når vi får mulighed for det. I efteråret 2013 inviterede vi en række eksperter i retssikkerhed, sagsbehandlere og ledere fra kommunerne og handicaporganisationerne til at komme med deres vurderinger af de største udfordringer for retssikkerheden i kommunernes sagsbehandling. Eksperterne er først og fremmest enige om, at de mange indgange til kommunen er en barriere for oplevelsen af retssikkerhed. Det kan kommunerne ændre på gennem større koordination, så borgerne kun møder én medarbejder, og ved at sikre bedre samarbejde mellem kommunens forskellige afdelinger. Kommunerne kan også mere aktivt bruge borgernes oplevelser til at identificere områder, hvor der kan være behov for at styrke retssikkerheden. I august mødte Tue Byskov Bøtkjær formanden for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, Thomas Kastrup Larsen, og tidligere på året holdt han møde med Ankestyrelsen om samme emne.

 

"Danmark er et retssamfund. Som borger skal man kunne være sikker på at blive behandlet lige og retfærdigt efter reglerne og de behov, man har. Mange borgere med handicap oplever desværre ikke den sikkerhed. For lang sagsbehandlingstid, manglende inddragelse af borgeren i egen sag, og mangel på helhedsorientering og sammenhæng giver risiko for forkerte afgørelser til skade for borgeren og i strid med loven. Retssikkerheden er under pres. Derfor er det vigtigt og godt, at Det Centrale Handicapråd også arbejder for at styrke retssikkerheden for borgere med handicap."  
                                               - Lise Beha Erichsen, rådsmedlem og direktør i Hjernesagen.

 

Her kan du læse DCH’s notat om retssikkerhed.

Her kan du læse mere om vores arbejde med charter for brugerindflydelse.