Sekretariatschef til Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet

 
Social- og Indenrigsministeriet søger en dynamisk og handlekraftig sekretariatschef til sekretariaterne for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet 
 
Fra 1. august gennemfører Social- og Indenrigsministeriet en fremtidssikring af de to sekretariater med henblik på at styrke det faglige fællesskab. Sekretariaterne bevarer separate opgaver og bevillinger, men får fælles adresse og sekretariatschef.  
 
 
Begge råd arbejder løsningsorienteret og har fokus på at bringe relevante aktører i spil. Som sekretariatschef skal du have visioner og tage initiativ, være vedholdende og lydhør, kunne samle folk om et fælles mål, og fastholde et skarpt blik for, hvor rådenes indsats kan gøre mest gavn i praksis.  
 
 
Det Centrale Handicapråd rådgiver regering og Folketing i spørgsmål af mere generel karakter, der har betydning for vilkårene i samfundet for personer med handicap. Rådet består af en formand og 16 medlemmer. De fleste medlemmer er indstillet af forskellige organisationer, og alle bliver udpeget af social- og indenrigsministeren. Det Centrale Handicapråd skal vurdere samfundsudviklingen set i lyset af FN’s handicapkonvention og have et mere specifikt fokus på udvalgte aspekter af konventionen. Inklusion, tilgængelighed og bekæmpelse af fordomme er centrale opgaver for rådet.  
 
 
Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. 
Rådet er optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør. Frivilligrådets 10 medlemmer er udpeget af social- og indenrigsministeren på baggrund af deres indsigt og interesse i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Rådets formål er at bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet. 
 
 
Rådene fungerer uafhængigt og selvstændigt.  
 

Om stillingen 

Som sekretariatschef bliver en af dine første store opgaver at få den fysiske og ledelsesmæssige sammenlægning af de to sekretariater godt fra start. Du har det daglige ledelsesmæssige ansvar for sekretariaterne, hvilket blandt andet indebærer:  
 • personaleledelse af sekretariaternes 10-12 ansatte med overvejende akademisk baggrund 
 • tilrettelæggelse af sekretariatsbetjeningen af rådene og rådsarbejdet i samarbejde med rådenes formænd 
 • iværksættelse af, bidrag til og opfølgning på initiativer udsprunget af rådenes beslutninger 
 • Netværksdannelse og styrket målrettet kommunikation med andre aktører samt pressehåndtering på områderne 
 • økonomistyring af sekretariaterne 
 

Vi lægger vægt på, at du 

 • har en relevant videregående uddannelse og en stærk analytisk profil 
 • har erfaring med og evner for personaleledelse, er god til at give feedback, inddrage og motivere medarbejdere 
 • har bred indsigt i det sociale område og indsigt i de velfærdspolitiske dagsordener 
 • har erfaring med politiske beslutningsprocesser og betjening af politiske fora  
 • er udpræget løsningsorienteret og kan skabe gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt 
 • kan udvikle og omsætte idéer og strategier, samt sætte mål og retning 
 • har erfaring med og kompetencer inden for kommunikation og pressehåndtering  
 

Løn- og ansættelsesvilkår  

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 og kan besættes på åremålsvilkår.  
 
Ansættelsesmyndigheden er Social- og Indenrigsministeriet.  
 
Stillingen ønskes besat snarest muligt.  
 

Vil du vide mere 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rådsformand for Frivilligrådet Vibe Voetmann på tlf. 26 12 18 32 eller rådsformand for Det Centrale Handicapråd Anette Laigaard på tlf. 25 27 32 87. Ved spørgsmål til processen er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Kristine Queitsch på tlf. 50 77 56 62. 
 
Sådan søger du 
Ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenskarakterer) sendes elektronisk via stillingsopslaget på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside (www.sim.dk).  
 
Ansøgningen skal være ministeriet i hænde senest fredag d. 10. juni 2016, kl. 12.00. 
 
Der vil eventuelt indgå test i ansættelsesforløbet. 
 
Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.