Tillid

Hvordan styrker vi tilliden mellem borger og offentlig myndighed? Det er et vigtigt spørgsmål, men det har ingen nemme svar. Rådet har derfor fortsat arbejdet med tillidstemaet i 2017. 

For at sætte tillid på dagsordenen har Det Centrale Handicapråd holdt oplæg for kommunale handicapråd med udgangspunkt i den GAP-analyse, som rådet lavede i 2015. Analysen viser en stor tillidskløft mellem borger og sagsbehandler. Tillid var også emnet til en af rådets debatter på Folkemødet. Debatten satte fokus på, hvilke kompetencer professionelle og mennesker med handicap selv skal have for at opnå god og tillidsfuld sagsbehandling. Her debatterede rådets formand, Anette Laigaard, blandt andet med næstformand i Dansk Socialrådgiverforening Niels Christian Barkholt og næstformand i Danske Handicaporganisationer Sif Holst. Alle er enige om, at der skal gøres noget, men knap så enige om, hvad det er, og hvem der har ansvaret. Tillid og kompetencer var også temaet for den workshop, rådet stod for til den store konference ’Socialrådgiverdage’ i november.
 

Fokus på de kommunale handicapråd

I løbet af året har Det Centrale Handicapråd arbejdet sammen med Danske Handicaporganisationer og KL omkring, hvordan de kommunale handicapråd kan støttes bedst muligt. Dette har været særligt oplagt at diskutere, da der som følge af kommunalvalget indtræder nye handicapråd i starten af 2018. I den anledning holdt Det Centrale Handicapråd sammen med KL og Danske Handicaporganisationer et dialogmøde i september. Her var en række kommunale handicapråd inviteret til at komme med input til, hvordan de nye handicapråd kan få den bedste start og blive godt rustet til opgaven. Rådene er nemlig vigtige aktører i kommunerne, der kan sætte forholdene for mennesker med handicap på den kommunale dagsorden. Det Centrale Handicapråd glæder sig derfor over, at KL nævner de kommunale handicapråd i deres socialpolitiske udspil ’Fælles om fremtidens socialpolitik’. Det viser vigtigheden af, at handicaprådene inddrages i den konkrete politikudformning i kommunerne. Bedre inddragelse af handicaprådene vil også være gavnligt i forhold til at arbejde konstruktivt frem mod bedre sagsbehandling og mere tillid mellem borger og den offentlige myndighed.

 

Læs rådets brev til KL's formand, december 2017. 

 

Rådets anbefalinger:

1. For at øge den gensidige tillid skal kommunerne følge systematisk op på borgernes oplevelse af kvalitet i sagsbehandlingen, fx i forbindelse med digitalisering af sagsbehandlingen og borgerkontakten.

2. Kommunerne skal også have fokus på at øge livskvaliteten for borgere med handicap og måle på dette som led i sagsbehandlingen.

3. Kommunerne skal have en strategi for, hvordan kommunen sikrer den nødvendige viden om handicap, og hvordan borgernes egen viden og kompetencer kan bidrage til sagsbehandlingen.

4. Kommunerne skal inddrage de kommunale handicapråd i den konkrete politikudvikling og prioritering.