Uddannelse

Artikel 24: Uddannelse. Personer med handicap har ret til uddannelse.

Uddannelse er vigtig for at få et job. Men undersøgelser viser, at for personer med handicap er der en større sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse end blandt personer ude handicap [1]. Derfor er både den grundlæggende uddannelse såvel som efter- og videreuddannelse særlig vigtig.
 

Uddannelsesniveau

Uddannelsesniveauet blandt personer med handicap er lavere end blandt personer uden handicap. 57 procent af personer med handicap har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Med erhvervskompetencegivende uddannelse menes en fuldført erhvervsfaglig eller videregående uddannelse. Blandt personer uden handicap er det 63 procent, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse [2].

Den største forskel i uddannelsesniveauet findes på de lange videregående uddannelser. 5,8 procent af personer med handicap har en lang videregående uddannelse, mens 10,7 procent af personer uden handicap har en lang videregående uddannelse. Forklaringen på at mange personer med handicap har en erhvervsuddannelse, er udtryk for, at uddannelsesniveauet generelt er lavere for mennesker med handicap.

Personer med og uden handicap fordelt efter uddannelsesniveau i procent.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur[3]: personer med og uden handicap fordelt efter uddannelsesniveau i procent.

 

Drop ud

7 procent af personer med handicap er droppet ud af deres uddannelse to eller flere gange. Dette er kun gældende for 4 procent af personer uden handicap. I en fjerdedel af tilfældene var årsagerne for gruppen med handicap sygdom, handicap, stress, depression eller lignende. Disse årsager blev blot anført af hver tyvende i gruppen uden handicap [4].

 

Specialundervisning i grundskolen

I skoleåret 2014/2015 fik 4 procent af eleverne i grundskolen specialundervisning. Behovet for specialundervisning stiger, jo ældre eleverne bliver. I skoleåret 2014/2015 lå andelen af elever i specialundervisning samlet set på 2 procent i 0. klasse og steg herfra op til 7 procent i 10 [5].

4 procent af eleverne i grundskolen fik specialundervisning i skoleåret 2014/2015. 2 procent i 0. klasse. 7 procent i 10. klasse.

 

Krav om uddannelse og mulighed for kompensation

Ungdomsuddannelserne er indgangen til videre uddannelse. Unge med handicap kan søge forskellige former for kompensation, så de også kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Ordblinde kan for eksempel få en it-rygsæk. Den indeholder software, der gør det muligt at få tekst læst op på en pc. Man kan også få sekretærhjælp eller tegnsprogstolkning. 16.867 unge fik forskellige former for kompensation på ungdomsuddannelserne i 2016 [6].

Der er også mulighed for at få forskellige former for kompensation på de videregående uddannelser. Her fik 7.684 unge forskellige former for støtte i 2016 [7].
 

Efter- og videreuddannelse

Det er som hovedregel ikke muligt at få kompensation til efter- og videreuddannelse. Det kan gøre det sværere for personer med handicap at efter- og videreuddanne sig på lige fod med personer uden handicap. Det kan have konsekvenser i forhold til at tilpasse sig de skiftende krav på arbejdsmarkedet [8].

 

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Siden 2007 har der været en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også kaldet STU. Uddannelsen er beregnet til personer med handicap, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med kompensation. Antallet af elever, der har gennemført STU, er steget fra 1.033 i 2012 til 1.281 elever i 2016 [9]. Man kan ikke modtage SU, mens man er på en STU, men man kan få den ydelse, man ellers er berettiget til som for eksempel kontanthjælp eller førtidspension.

 

Du kan læse mere om handicap og uddannelse her

Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016, SFi, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 17:15 Malene Rode Larsen og Mona Larsen.

NYT fra Danmarks Statistik, 23. juni 2015, Nr. 312.

Regeringsgrundlaget Marienborgaftalen 2016 For et friere, rigere og mere trygt Danmark

https://uvm.dk/statistik/oevrige-ungdomsuddannelser-og-forberedende-forloeb/statistik-om-ungdomsuddannelse-for-unge-med-saerlige-behov

Foreløbige resultater fra SHILD 2016.

OBS: Summen af procenttal kan være forskellig fra 100 på grund af afrunding.


[1] Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016, SFi, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 17:15 Malene Rode Larsen og Mona Larsen, side 103.

[2] Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016, SFi, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 17:15, Malene Rode Larsen og Mona Larsen, side 83, tabel 4.1 samt side 86.

[3] Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016, SFi, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 17:15, Malene Rode Larsen og Mona Larsen, side 83, tabel 4.1 samt side 86, tabel 4.2.

[4] Foreløbige resultater fra SHILD 2016.

[5] NYT fra Danmarks Statistik, 23. juni 2015, Nr. 312

[6] Specialkørsel fra Undervisningsministeriet, SPS støttemodtagere-udtræksdato 20170805-SAS rapport.

[7] Specialkørsel fra Undervisningsministeriet, SPS støttemodtagere-udtræksdato 20170805-SAS rapport.

[8] Voksen- efter- og videreuddannelse – også for mennesker med funktionsnedsættelse? Center for Ligebehandling af Handicappede, 2008.

[9] Undervisningsministeriets hjemmeside, Statistik om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).