Janne Sander

Næstformand i muskelsvindfonden

Indstillet af Danske Handicaporganisationer

Janne Sander

Derfor er jeg med i Det Centrale Handicapråd: 

Jeg har som menneske med muskelsvind på egen krop erfaret, hvor vigtigt det er at blive mødt fordomsfrit og ligeværdigt. For alt for ofte sætter vi hinanden i bås og dømmer hurtigt og hårdt. Jeg er næstformand i Muskelsvindfonden og formand for Handicaprådet i København, og her har mit arbejde oftest haft udgangspunkt i holdningsbearbejdning, som jeg finder essentiel for at få befolkningen til at støtte op om mangfoldighed-aspektet og i praksis inkludere mennesker med handicap overalt i samfundet. Mit livslange engagement i handicapbevægelsen giver god basis for at formidle indsigt og behov, såvel som forslag til hvor vi kan sætte ind, så initiativer til stadighed opleves relevante og optimale. Jeg kan bidrage med stor viden og erfaring om virkeligheden set fra et handicapperspektiv i bred forstand, og jeg ønsker at videregive disse erfaringer.

 

Mine håb og ambitioner for rådets arbejde: 

Mine ambitioner er, at love, bekendtgørelser, strategier og handleplaner omsættes til virkelighedsnære dokumenter, der kan læse og forstås af både fagfolk og lægfolk. Vi skal til stadighed forsøge at formulere os jordnært og præcist. Rådets arbejde skal sikre, at borgeren behandles ud fra et individuelt behov og fastholde, at ligebehandling kan være at behandle mennesker forskelligt og ikke at behandle alle ens. Borgeren skal understøttes i at forfølge sit udviklingspotentiale og mødes med åbenhed og effektivt i et tæt samarbejde med de involverede myndigheder. Grundlaget skal naturligvis være et stærkt retssikkerhedsmæssigt niveau funderet i de tanker, der ligger bag FN’s Handicapkonvention og ikke mindst i vores velfærdssamfunds historiske udvikling. Det Centrale Handicapråd har en vigtig nøglefunktion i sin rolle som dialogpartner til de bestemmende politikere og ministerier, der skal udforme de lovgivne rammer. Mit håb er, at rådet forbliver ambitiøs og fortsat insistere på en positiv dialog med lovgivere og hele befolkningen.